2012.gada pārskats

ZIŅOJUMS

Vispārīgajā informācijā par biedrību:

nosaukums un juridiskā adrese

LATVIJAS OKUPĀCIJAS IZPĒTES BIEDRĪBA,

Adrese: Rīga, Akadēmijas laukums 1-813, LV-1050

reģistrācijas numurs un datums

Nr. 40008149020, 2009.gada 3.novembrī

ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums:

Nr.

Amats

Vārds, uzvārds

Amatā stāš. dat.

1

Valdes priekšsēdētāja

Ruta Pazdere

03.11.2009.

2

Valdes priekšsēd. vietnieks

Bonifācijs Daukšts

03.11.2009.

3

Valdes loceklis

Indulis Zālīte

03.11.2009.

4

Valdes loceklis

Andrejs Mežmalis

30.09.2011.

5

Valdes loceklis

Dzidra Hadoņina

30.09.2011.

6

Valdes loceklis

Edgars Engīzers

30.09.2011.

7

Valdes loceklis

Juris Prikulis

30.09.2011.

8

Valdes loceklis

Jānis Riekstiņš

30.09.2011.

9

Valdes loceklis

Edmunds Stankevičs

30.09.2011.

10

Revidents

Jānis Počs

03.11.2009.

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:

1. 3.februārī Latvijas Universitātes 70.konferences ietvaros noorganizēta sekcija – konference „Latvijas ekonomika PSRS okupācijas gados”. Tajā augstākā līmeņa speciālisti nolasīja 10 referātus par šo tēmu. Referāti tiek apkopoti grāmatas izdošanai.

2. Sadarbībā ar biedrību „Par latviešu valodu” ņemta aktīva dalība kampaņas organizēšanā 18.februāra referendumam pret krievu kā 2.valsts valodu.

3. Noorganizēta grāmatas „Latvija – PSRS karabāze. 1939-1998” iztulkošana angļu valodā un 12.martā kopā ar Aizsardzības ministriju Kara muzeja telpās noorganizēti iztulkotās grāmatas „Latvia – USSR Military Base. 1939-1998” atvēršanas svētki. Šajā pasākumā dalībniekiem tika uzdāvinātas 100 grāmatas.

4. 15.martā Saeimā kopā ar Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, tās vadītāju I.Mūrnieci noorganizēta konference „Līdzīga Latvijas vēstures izpratne – kopīgai nākotnei” veltīta 16. martam – latviešu karavīru piemiņas dienai. Pasākumā uzstājās pieci ievērojami Latvijas vēsturnieki un attiecīgo jomu speciālisti. Uz konferenci tika uzaicināti Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki, žurnālisti, citi interesenti. Konferences dalībniekiem no LOIB tika uzdāvinātas 50 grāmatas „Latvija – padomju militāristu varā”. Ieradušos viesu vidū ~ 30 personas bija no ārvalstu vēstniecībām.

5. 7.maijā Saeimā LOIB ņēma dalību Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas organizētā konferencē „Otrā pasaules kara beigas un Latvijas nacionālā pretošanās kustība”. Uz konferenci bija uzaicināti Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki, žurnālisti, citi interesenti. Konferences dalībniekiem no LOIB tika uzdāvinātas 100 grāmatas „Latvia – USSR Military Base. 1939-1998”. Ieradušos viesu vidū ~ 25 personas bija no ārvalstu vēstniecībām.

6. 8.maijā kopā ar Eiropas Parlamenta deputāti un LOIB biedri Inesi Vaideri Briselē Eiropas Parlamenta telpās tika noorganizēta starptautiska konference „OCCUPATION AFTER LIBERATION”. Konferencē uzstājās pārstāvji no Slovākijas, Ungārijas, Lietuvas, Igaunijas un 3 Latvijas pārstāvji no LOIB: I.Vaidere, I.Upmalis un A.Mežmalis. Visiem Eiropas Parlamenta deputātiem un EP bibliotēkai tika uzdāvinātas 800 grāmatas „Latvia – USSR Military Base. 1939-1998”.

7. Kopā ar Latvijas Okupācijas muzeju īstenota sadarbība ceļojošās izstādes “Totalitarianism in Europe” materiālu sagatavošanā par totalitāro režīmu īstenotājiem Latvijā.

8. 23.augustā kopā ar „Daugavas vanagiem” Kara muzejā noorganizēts vēsturiski izglītojošs seminārs par Molotova – Ribentropa pakta ietekmi uz Eiropas mazajām valstīm. Seminārā uzrunu teica EP deputāte I.Vaidere, aizsardzības ministrs A.Pabriks un referātus nolasīja 3 LOIB pārstāvji: A.Mežmalis, I.’Vānfelds un A.Staklis. Uz semināru bija uzaicināti Latvijā akreditētie ārvalstu vēstnieki, žurnālisti, citi interesenti. Semināra dalībniekiem no LOIB tika uzdāvinātas 20 grāmatas „Latvia – USSR Military Base. 1939-1998”. Ieradušos viesu vidū ~ 25 personas bija no ārvalstu vēstniecībām.

9. LOIB atbalsts tika sniegts 23.augusta pasākumu Rīgā uzņemšanai LTV-7 kanālā, kas tika pārraidīts 0,5 stundas LTV-7 26. un 28.augusta rītā raidījumā „Nedēļas apskats”.

10. 1.novembrī noorganizēta Eiropas mājas 2.stāva konferenču zālē Krievijas vēsturnieka, publicista un kritiķa, profesora, filoloģijas zinātņu doktora, vēstures zinātņu kandidāta, Krievu PEN–centra un Izdevniecības programmu un zinātnisko projektu Padomes „АИРО–XXI” locekļa Borisa Sokolova lekcija „Putina politika Eirāzijas savienības veidošanā”.

11. 2.novembrī LZA lielajā konferenču zālē noorganizēta plaša starptautiska konference „Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā. Aktuāls skatījums”. Konferencē uzstājās Eiropas Parlamenta deputāte I.Vaidere, Tieslietu ministrs J.Bordāns, LZA viceprezidents T.Jundzis un 13 referenti no 10 valstīm: Čehijas, Gruzijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas (J.Ciganovs, M.Zvaigzne un LOIB biedrs I.Upmalis), Lietuvas, Somijas, Slovākijas, Ukrainas, Ungārijas. Katras valsts pārstāvji savos referātos informēja par PSRS okupācijas militārās būtības izpausmi viņu valstīs. Konferences laikā notika preses konference, kurā tika sniegta informācija par zinātnieku vidē aprobēto pētījumu rezultātiem par PSRS militāristu radītajiem zaudējumiem, kā arī tika sniegtas intervijas Latvijas Radio-1. Noslēgumā Konferences dalībnieki apstiprināja rezolūcija, kura tika nosūtīta Latvijas prezidentam, Tieslietu, Ārlietu un Aizsardzības ministrijām, kā arī Eiropas atmiņas un sirdsapziņas starptautiskai organizācijai Prāgas platforma. Konferences referāti tiek apkopoti un plānots izdot grāmatu.

12. 3.novembrī Eiropas Savienības mājā 3.stāva konferenču zālē noorganizēts seminārs ar ārvalstu ekspertu piedalīšanos par LOIB biedra B.Daukšta jauno grāmatu „Kulturālās tuvināšanās biedrības ar SPRS tautām”.

13. 6.novembrī Berlīnē LOIB pārstāvis E.Šnore piedalījās Eiropas atmiņas un sirdsapziņas platformas gadskārtējā sanāksmē par darbības pārskatu iepriekšējā gadā un turpmāko kopējo rīcību sabiedrības informēšanā par Eiropas vēsturi un totalitāro režīmu veiktajiem noziegumiem.

14. Ar LOIB atbalstu (J.Putriņš) izdota Paula Kļaviņa grāmata „Gaismas akcija”, kam atvēršanas svētki notika 2012.gada 8.oktobrī Latviešu Biedrības namā.

15. 7.decembrī Latviešu biedrības 3.stāva zālē notika LOIB ar EP deputātes I.Vaideres atbalstu 2011.gada jūnijā organizētās konferences „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” un ar tādu pašu nosaukumu LOIB publicētā referātu apkopojuma (redkolēģijā no LOIB: J.Prikulis, R.Pazdere, V.Lācis) grāmatas atvēršanas svētki. Uz pasākumu bija ieradušies neplānoti daudz interesenti (~250), kā arī četras televīzijas un preses pārstāvji.

16. Pēc regulāras LOIB sarakstes 2 gadu garumā ar valdību un Saeimas deputātiem ir panākts, ka piešķirts finansējums Ministru Kabineta „Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbības atjaunošanai. Arī par šo jautājumu sabiedrībā un masu mēdijos izraisīta interese, par ko sniegtas vairākas intervijas, bet radio-4 diskusijā ar partijas Saskaņas centrs” Saeimas deputātu M.Mitrofanovu dots skaidrojums par šīs komisijas darba nepieciešamību arī krievvalodīgai sabiedrībai.

17. Sniegtas dažādas LOIB biedru intervijas radio un presē, ievietoti vairāk nekā desmit raksti par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām. Izdotas vairākas LOIB biedru izstrādātas grāmatas: J.Riekstiņš „Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju”, B.Daukšts „Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija”, J.Riekstiņš „PSRS Iekšlietu tautas komisariāta „Latviešu operācija” (1937-1938); D.Bleiere „Eiropa ārpus Eiropas … Dzīve Latvijas PSR”, B.Daukšts „Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām”, J.Riekstiņš „In Defence of the Latvian Language. Against Russification” u.c.

18. Iztulkota LOIB biedru I.Upmaļa, Ē.Tilgasa un E.Stankeviča sagatavotā grāmata „Latvija Padomju militāristu varā. 1939.-1999.” angļu valodā.

19. Pavisam uzdāvinātas bibliotēkām, mācību iestādēm, iedzīvotājiem: 322 grāmatas „Latvia USSR military base” (papildus noorganizētas vēl 800 grāmatas nosūtīšanai uz Eiropas Parlamentu), 85 grāmatas „Latvija padomju militāristu varā” un 1500 grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”.

Kopumā – lielākā daļa šo pasākumu un pielietotās metodes, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ir jauni (atšķirīgi).

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.

1. 3.februārī Latvijas Universitātes 70.konferencē nolasītie 10 referāti par tēmu „Latvijas ekonomika PSRS okupācijas gados” tiek apkopoti un tiks izdoti grāmatā. Šī tēma līdz šim gandrīz nemaz nav pētīta un vēl mazāk tā zināma sabiedrībai. Pētījumos atklātās atziņas dod izskaidrojumu, kādēļ pēc neatkarības atgūšanas sabruka daudzi rūpniecības uzņēmumi, kāpēc Latvija joprojām ir atpalikušāka no tām Eiropas valstīm, kuras nebija okupējusi PSRS.

2. Aktīvā kopdarbībā ar biedrību „Par latviešu valodu”, organizējot aktīvu kampaņu latviešu valodas aizstāvībai, desmit dienu laikā pirms izšķirošā referenduma 18.februārī (sagatavošanas darbi sākās mēnesi ātrāk), ir panākta lielākā Latvijas pilsoņu dalība referendumā kopš neatkarības atjaunošanas – 70,2 %. Pret 2.valsts valodu nobalsoja 74,8%, kas arī bija kampaņas mērķis.

3. Izdotā grāmata „Latvia – USSR Military Base. 1939-1998” ir dāvināta Latvijā akreditēto vēstniecību pārstāvjiem, visiem Eiropas parlamenta deputātiem, Latvijas viesiem, muzejiem, bibliotēkām. Tas devis iespēju šīm ārvalstu personām iepazīt padomju okupācijas militāro būtību un izskaidro negatīvās sekas, kādas tā nesusi Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā, ko joprojām jūtam šodienas Latvijā.

4. 15.martā Saeimā noorganizētā konference „Līdzīga Latvijas vēstures izpratne – kopīgai nākotnei”, kas veltīta 16. martam – latviešu karavīru piemiņas dienai un 7.maija konference „Otrā pasaules kara beigas un Latvijas nacionālā pretošanās kustība” politiski ir īpaši nozīmīgi pasākumi, jo:

1. notika Saeimā ar ārvalstu vēstniecību pārstāvju un preses piedalīšanos;

2. atklāti tika izskaidroti Latvijai būtiski vēsturiski notikumi, par kuriem joprojām krievu presē tiek pausta pilnīgi atšķirīga, patiesībai neatbilstoša informācija, kura maldina daudzus cilvēkus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

5. 8.maijā Briselē Eiropas Parlamentā noorganizētā starptautiskā konference „Occupation after Liberation” politiski ir ļoti nozīmīga, jo tas bija pasākums ar starptautisku skanējumu un to ar savu uzstāšanos atbalstīja EP lielākās partijas – Tautas partijas vadītājs, J.Dauls. Šajā konferencē 27 valstu pārstāvjiem – EP deputātiem un darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas – Eiropas vēsturi, kāda tā bija pēc 2.pasaules kara tajās valstīs, kuras bija okupējusi PSRS.

6. 23.augustā Kara muzejā noorganizētais vēsturiski izglītojošs seminārs, kā arī 05,stundu garais TV raidījums par 23.augusta vēsturisko nozīmi Latvijai un citām Eiropas valstīm, par Molotova Ribentropa pakta ietekmi uz Eiropu vēl mūsdienās koncentrētā un uzskatāmā veidā sniedza objektīvu informāciju klausītājiem, kā arī TV skatītājiem visā Latvijā.

7. 1.novembrī un 3.novembrī izcilā Krievijas vēsturnieka Borisa Sokolova lekcija „Putina politika Eirāzijas savienības veidošanā” un dalība 3.novembra seminārā par tēmu „Kulturālās tuvināšanās biedrības PSRS” sniedza katram interesantam iespēju saņemt informāciju par mūsdienu aktuālo jautājumu, kā arī precīzāku ieskatu PSRS laika notikumos kultūras jomā.

8. 2.novembra starptautiskajā konferencē „Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā. Aktuāls skatījums” tika atspoguļota situācija 10 Eiropas valstīs, kādā veidā PSRS militārā politika ietekmējusi šo valstu tautsaimniecību un sabiedrisko dzīvi. Internetā un Latvijas, kā arī ārvalstu presē, radio un televīzijā plaši atspoguļota šajā konferencē izskanējušie viedokļi un atziņas par šo tēmu. Iegūti vērtīgi materiāli (referāti) par PSRS radītiem zaudējumiem ne tikai Latvijā, bet arī citās deviņās konferencē pārstāvētās valstīs. Notikusi viedokļu un pieredzes apmaiņa šo seku apzināšanā un metodiku pielietošanā PSRS militārisma seku apzināšanai dažādās jomās.

9. LOIB, darbojoties starptautiskajā Eiropas atmiņas un sirdsapziņas platformā (t.s. Prāgas platforma), starptautiski pārstāv Latviju zinātniski-pētniecisko darbu jomā un sabiedrības informēšanā par Latvijas un Eiropas vēsturi, par totalitāro režīmu veiktajiem noziegumiem un to sekām.

10. 2011.gada jūnijā organizētās konferences „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” referātu apkopojums, kas izdots grāmatā, sabiedrībā ir izraisījis negaidīti plašu rezonansi un interesi, par ko joprojām liecina nepārtrauktā interese par grāmatas iegādes iespējām.

Sniedzot dažādas intervijas radio un presē, ievietojot rakstus par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām, izdodot vairākas LOIB biedru izstrādātas grāmatas, piedaloties referenduma kampaņas organizēšanā latviešu valodas aizstāvībai, biedrība ir īstenojusi tās statūtos noteikto mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.

Z

PERSPEKTĪVAS:

1. Paredzēts paplašināt starptautisko sadarbību Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas organizācijas ietvaros.

2. Organizēt plašāku sadarbību starp Baltijas valstu institūcijām un speciālistiem PSRS režīma nodarīto zaudējumu iedzīvotājiem apzināšanā un kopīgu juridisku pamatojumu izstrādē kompensācijas jautājumu risināšanai PSRS režīma cietušajiem iedzīvotājiem.

3. Plānots izdot sabiedrībā pieprasītās grāmatas kā „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” latviešu, krievu un angļu valodās, iztulkoto grāmatu „Latvija Padomju militāristu varā. 1939.-1999.” angļu valodā, 2012.gada starptautiskās konferences „Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā. Aktuāls skatījums” referātu apkopojumu un konferences „Latvijas ekonomika PSRS okupācijas gados” materiālus, kā arī citus LOIB biedru izstrādātos pētījumus.

4. Plānots organizēt starptautisku konferenci par mūsdienu aktualitātēm okupācijas seku pārvarēšanā, dažādi izglītojoši pasākumi, notiks darbs sabiedrības informēšanā ar masu mēdijiem un paplašinot vairāk darbību sociālajos tīklos.

5. Piedalīties starptautiskā Europe for Citizens projektā kopā ar sadarbības partneriem no Rumānijas.

6. Tiks izstrādāti jauni pētnieciskie darbi, kā arī vāktas un apkopotas intervijas ar PSRS laika dažādu jomu speciālistiem par tā laika sistēmas darbību.

7. Paredzēta sadarbība ar valdības komisiju „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai”, kuras darbība pēc krīzes tiek atjaunota 2013.gadā.

8. Nepieciešamības gadījumā notiks sadarbība ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi.

Z

Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

Bilances posteņu paskaidrojums.

Debitori

Debitoru veidi

Uz 31.12.2012

Uz 31.12.2011

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem

60

52

Norēķini ar norēķinu personām

3

3

Pārmaksātie nodokļi

32

Nākamo periodu izdevumi

1

Kopā

64

87

Naudas līdzekļi

Naudas glabāšanas vieta

Uz 31.12.2012

Uz 31.12.2011

Kase (LVL)

127

380

Kase (EUR)

-

139

Konts Privatbank(LVL)

3

362

Konts Privatbank (EUR)

-

319

Konts Privatbank (CAD)

-

489

Kopā

130

1720

Fondi

Darījumu veids

Pamatfonds

Mērķfonds

Rezerves fonds

Kopā

Uz 31.12.2011

65

777

2296

3138

Palielinājums

-no ieņēmumu un izdevumu starpības

Samazinājums

-

777

170

947

Uz 31.12.2011

65

-

2126

2191

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi

Nodoklis

Uz 31.12.2011

Aprēķināts

Samaksāts

Uz 31.12.2012

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

+31.58

166.20

165.39

+0.47

Atmaksāts IIN

-31.24

Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķīlas u.tml.):

Šādu saistību nav.

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba

algas kopsumma: Šādu darbinieku nav.

2012.gadā biedrības valdes locekļi atalgojumu par darbu Latvijas Okupācijas Izpētes biedrībā nav saņēmuši

Ieņēmumu un izdevumu pārskata paskaidrojums

Posteņa nosaukums

2012.gads

2011. gads

Biedra naudas

217

559

Saņemtie ziedojumi naudā un mantiskie ziedojumi

2800

8973

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības- ieņēmumi no preču pārdošanas

207

1280

Citi ieņēmumi- saņemtais naudas asignējums no Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Vadības partnerības līguma līdz.

1405

3514

Izdevumi:

Materiālu izdevumi-pārskata gadā patērētie ziedojumā saņemtie materiāli

1828

6468

Algas- samaksa par darbu pēc autoratlīdzības līguma

776

357

Citi izdevumi: t.sk.

-asignēto līdzekļu izlietojums

-biroja izdevumi

-grāmatvedības pakalpojumi

-inventāra un materiālās izmaksas

-semināru un konferenču organizēšanas izmaksas,

-samaksa par darbiem un pakalpojumiem

-citi

2972

1405

391

250

208

338

315

65

4428

3514

266

200

146

302

Paskaidrojums Ziedojumu un dāvinājumu pārskatam par 2012.gadu

Ziedojumu un dāvināju izlietojums noteiktam mērķim sabiedriskā labuma darbībai

N.p. k.

Izlietojuma postenis

Summa LVL

1.

Konferences organizēšana

288

2

Izdevumi grāmatas izdošanai-tulkošanas darbi

489

Kopā

777

2. Ziedojumu un dāvināju izlietojums neierobežotai lietošanai sabiedriskā labuma darbībai

Nr.p.k.

Izlietojuma postenis

Summa LVL

1.

Ziedoto grāmatu realizācija

1828

Kopā

1828

a

LOIB valdes priekšsēdētāja ______________________ Ruta Pazdere

2013.gada 28.februārī

29521934, loib@inbox.lv

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti