2013.gada pārskats

ZIŅOJUMS

vispārīgajā informācijā par biedrību:

nosaukums un juridiskā adrese

LATVIJAS OKUPĀCIJAS IZPĒTES BIEDRĪBA,

Adrese: Rīga, Akadēmijas laukums 1-813, LV-1050

reģistrācijas numurs un datums

Nr.  40008149020, 2009.gada 3.novembrī

ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums:

Nr. Amats Vārds, uzvārds Amatā stāš. dat.
1 Valdes priekšsēdētāja Ruta Pazdere 03.11.2009.
2 Valdes priekšsēd. vietnieks BonifācijsDaukšts 03.11.2009.
3 Valdes loceklis Indulis Zālīte 03.11.2009.
4 Valdes loceklis Andrejs Mežmalis 30.09.2011.
5 Valdes loceklis Edmunds Stankevičs 30.09.2011.
6 Valdes loceklis Edvīns Šnore 30.09.2011.
7 Valdes loceklis Juris Prikulis 30.09.2011.
8 Valdes loceklis Jānis Riekstiņš 30.09.2011.
9 Valdes loceklis Ilgonis Upmalis 30.09.2011.
10 Revidents Jānis Počs 03.11.2009.

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
1. 5.martā noorganizēts pasākums Eiropas mājā par tēmu „Rīgas dzīvokļu „likumīgā” izlaupīšana. 1944. gada oktobris – 1945. gads”. Referātu lasīja Vidzemes Augstskolas dekāns, profesors, dr. art. Jānis Kalnačs. Tika apskatīta maz pētīta Eiropas vēstures tēma, kā PSRS īstenoja tās okupētajās teritorijās iedzīvotāju mantas (arī kultūras vērtību) piesavināšanos no iedzīvotājiem, kuri bija spiesti pamest savas mājas vai dzīvokļus.
2. 8.maijā kopā ar Kurzemes represēto apvienību noorganizēts informatīvs seminārs ”1939.gads – baigo nojausmu priekšspēle.” (Rīgā, Dzirciema ielā 26, 2013.gada 8.maijā, plkst.11.00).
3. Jūlijā tika izdota grāmata „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”- 2.metiens. 29.jūlijā noorganizēta grāmatas prezentācija grāmatnīcā „Valters un Rapa”. Šobrīd šo grāmatu ir iespējas iegādāties jebkuram interesentam piecu lielāko Latvijas grāmatnīcu tīklā.
4. 23.augustā Eiropas mājā tika rīkots pasākums „1989.gada 23.augusta Baltijas ceļš – triju Baltijas valstu ceļa sākums uz Eiropu”. Pasākumā piedalījās Baltijas ceļa organizatori, Saeimas deputāti, Igaunijas un Lietuvas vēstnieki Latvijā, LOM pārstāvji, interesenti. Tika rādīti unikāli kadri no Baltijas ceļa, kā arī fragmenti no filmas „Padomju stāsts”.
5. 19.septembrī noorganizēta LOIB valdes locekļa B.Daukšta jaunās grāmatas „Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija” prezentācija.

6. 7.oktobrī Viļņā notika Latvijas Okupācijas izpētes biedrības vadītāju Rutas Pazderes un Bonifācija Daukšta tikšanās ar Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra ģenerāldirektori Birutu Burauskaiti un Lietuvas Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas locekli Arvīdu Anušausku. Tika pārrunāti vairāki jautājumi par turpmāko sadarbību:
7. Pēc divu gadu aktīvas sarakstes panākta Ministru Kabineta Komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbības atjaunošana. Kopā ar Tieslietu ministriju sagatavoti tiesību akti. 11.novembrī noorganizēta Komisijas 1.sēde, kurā tika izskatīti un apstiprināti LOIB izstrādātie priekšlikumi Komisijas darbam 2013.gadā, kā arī 10`000 Ls izlietojumam 2013.gadā.
8. 3.decembrī LOIB vadītāji Viļņā piedalījās “Padomju okupācijas pētījumu asociācijas” (SOTA – kas tika organizēts pēc LOIB iniciatīvas un parauga) dibināšanas pasākumā Lietuvas Seimā. Notika pieredzes apmaiņa un pārrunas par informācijas apmaiņu, par abu organizāciju turpmāko sadarbību.
9. 13.decembrī Kongresu namā kopā ar Ministru Kabineta Komisiju noorganizēta konference „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas”. Konferencē referātus nolasīja 13 dažādu Latvijas rūpniecības nozaru un jomu pārstāvji, bijušo lielo rūpnīcu vadītāji, LOIB pētnieki.

10. Ministru Kabineta Komisijas uzdevumā izpildīti vēl šādi darbi:

 1. Noorganizēta pētījuma –„PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbība Latvijas PSRS rūpniecībā – viens no iemesliem Latvijas rūpniecības sabrukumam pēc neatkarības atgūšanas” (1.daļa) izstrāde;
 2. Noorganizēta pētījuma – „Okupācijas varas īstenotā militarizācija Latvijas PSRS vietējās pārvaldes struktūrās un sabiedriskās dzīves jomās” (1.daļa) izstrāde;
 3. Noorganizēta pētījuma – „Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.”(1.daļa) izstrāde;
 4. Noorganizēta pētījuma – „PSRS militārā budžeta apjoms Latvijā 1946.-1960.gadam” izstrāde;
 5. Noorganizēti grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” tulkošanas darbi krievu valodā;
 6. Veikta konferences „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atjaunošanas” materiālu apkopošana un rediģēšana.

11. Notikusi aktīva sadarbība ar Prāgas platformas organizācijām, kā arī nodrošināta dalība 12.-13.novembrī Hāgā Platformas pilnsapulcē.

12.  Sniegtas arī dažādas intervijas radio un TV. Presē un internetā ievietoti raksti par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām.

KOPUMĀ – lielākā daļa šo pasākumu un pielietotās metodes, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ir līdzīgi, izņemot darbu, kas veikts sadarbībā ar Ministru Kabineta Komisiju kā arī nodibināta ciešāka sadarbība ar Lietuvas Seima deputātiem kopīgu jautājumu risināšanai.

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.

 1. 5.martā noorganizētā pasākumā Eiropas mājā par tēmu „Rīgas dzīvokļu „likumīgā” izlaupīšana. 1944. gada oktobris – 1945. gads” tika atbildēts uz daudziem klausītāju jautājumiem, kā arī notika informācijas apmaiņa starp referentu profesoru dr. art. Jāni Kalnaču un LOIB vēsturniekiem turpmākam šī jautājuma pētīšanas darbam.
 2. Jūlijā izdotā grāmata „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” (2.metiens) dod iespēju šo grāmatu iegādāties jebkuram Latvijas iedzīvotājam un uzzināt faktus par PSRS okupācijas negatīvo ietekmi sešās valstīs, kuri līdz šim bija zināmi tikai šauram pētnieku lokam. Tā kā joprojām sistemātiski starptautiskā mērogā tiek izplatīta dezinformācija par to, ka Latvija un pārējās Baltijas valstis PSRS okupācijas laikā esot vairāk saņēmušas nekā devušas, šāda dezinformācija šķeļ Latvijas sabiedrību gan pēc tautībām, gan rada vilšanos par dažādām problēmām valstī arī lielākā daļā latviešu.
 3. Sakarā ar 23.augustā Eiropas mājā rīkotā pasākuma „1989.gada 23.augusta Baltijas ceļš – triju Baltijas valstu ceļa sākums uz Eiropu” publicitāti Latvijas radio un internetā šajā dienā notika sabiedrības informēšana par šiem vēstures faktiem un nozīmīgumu, kā arī  internetā vairākas dienas notika diskusijas.
 4. Pēc 7.oktobrī Viļņā Latvijas Okupācijas izpētes biedrības vadītāju tikšanās ar Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra ģenerāldirektori Birutu Burauskaiti un Lietuvas Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas locekli Arvīdu Anušausku tika pieņemti vairāki lēmumi par konkrētu turpmāko sadarbību.
 5. Pēc Ministru Kabineta Komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbības atjaunošanas ir iespēja turpināt Komisijas iepriekšējā sastāva laikā iesākto darbu. Līdz ar to neiet zudumā iepriekšējais darbs un iztērētie valsts budžeta līdzekļi ~ 570000 Ls apmērā. Šobrīd varam izmantot vēl PSRS laika speciālistu zināšanas un pieredzi, kamēr viņi ir mūsu vidū. Šī Latvijas vēstures posma izpētē joprojām daudzās jomās ir maz izdarīts. Komisijas organizētie pētījumi ļaus labāk izvērtēt tagadni un plānot nākotni, kā arī saliedēt Latvijas sabiedrību. Šī darba rezultātā tiks iegūta patiesa, zinātniskā vidē aprobēta un akceptēta informācija, kura Latvijas un starptautiskā sabiedrībā veidos vienotu vēstures izpratni un radīs cieņu pret neatkarīgo Latvijas valsti par spēju pārvarēt šīs smagās pagātnes sekas.
 6. 3.decembrī  LOIB vadītāju dalība “Padomju okupācijas pētījumu asociācijas” (SOTA – kas tika organizēts pēc LOIB iniciatīvas un parauga) dibināšanas pasākumā Viļņā Lietuvas Seimā deva iespēju uzņemt jaunus kontaktus ar Lietuvas  augstākām amatpersonām no Seima kopīgā darba turpināšanai.
 7. 13.decembrī noorganizētajā konferencē „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas” tika nolasīti 13 referāti, no kuriem lielākā daļā tika sniegta līdz šim maz zināma informācija un interesanti fakti. Šie referāti tiks apkopoti grāmatā, kas Latvijas sabiedrībai dos iespēju iepazīties ar jaunām atziņām par PSRS laika „vareno” rūpniecību un dos labāku izpratni par okupācijas radītajām dziļajām negatīvajām sekām mūsdienu ekonomikā.
 8. Ministru Kabineta Komisijas uzdevumā noorganizētie pētījumi sniedz jaunu informāciju par PSRS Militāri- rūpnieciskā kompleksa totālo ietekmi uz visu PSRS tautsaimniecību, atklāj tā nenormālo apjomu (> nekā 70% no IKP tika veltīti militārām vajadzībām, ko pierāda zemāk minētie pētījumi, kas pamatoti uz valsts arhīva dokumentiem):

-                     PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbība Latvijas PSRS rūpniecībā – viens no iemesliem Latvijas rūpniecības sabrukumam pēc neatkarības atgūšanas (1.daļa);

-                     Okupācijas varas īstenotā militarizācija Latvijas PSRS vietējās pārvaldes struktūrās un sabiedriskās dzīves jomās (1.daļa);

-                     PSRS militārā budžeta apjoms Latvijā 1946.-1960.gadam;

-                     Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.(1.daļa);

9. Iztulkotā grāmata krievu valodā „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” dos iespēju cittautiešiem iepazīties ar faktiem par PSRS okupācijas būtību un tās dziļo negatīvo ietekmi Baltijā un vēl trijās Eiropas valstīs uz šo valstu tautsaimniecību, uz vidi un sociālo sfēru līdz pat mūsdienām.

10.  LOIB biedri panākuši plašu publicitāti visa veida plašsaziņas līdzekļos, tādejādi informējot sabiedrību un aktualizējot jautājumus par Latvijas vēstures izpēti PSRS laikā un par tā nepieciešamību.

Kopumā  – sniedzot dažādas intervijas radio un presē, ievietojot rakstus par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām, izdodot vairākas LOIB biedru izstrādātas grāmatas, organizējot izglītojošus pasākumus un konferenci, biedrība ir īstenojusi tās statūtos noteikto mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.

Skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

Bilances posteņu paskaidrojums.

Debitori

Debitoru veidi Uz 31.12.2013 Uz 31.12.2012
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem 1298 60
Norēķini ar norēķinu personām 0 3
Nākamo periodu izdevumi 1
Kopā 1298 64

Naudas līdzekļi

Naudas glabāšanas vieta Uz 31.12.2013 Uz 31.12.2012
Kase  (LVL) 127
Konts Privatbank(LVL) 151 3
Konts Privatbank (EUR) -
Kopā 151 130

Fondi

Darījumu veids Pamatfonds Mērķfonds Rezerves fonds Kopā
Uz 31.12.2012 - - 2191 2191
Palielinājums
-no ieņēmumu  un izdevumu starpības
Samazinājums - -252 -252
Uz 31.12.2013 - - 1939 1939

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi

Nodoklis Uz 31.12.2012 Aprēķināts Samaksāts Uz  31.12.2013
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis +0.47 993.77 951.77 -42.44

Īstermiņa kreditori

Nosaukums Uz 31.12.2013 Uz 31.12.2012
Aizņēmumi 1537 410
Parādi  uzņēmumiem un avansa norēķina personai 160 47
Uzkrātās saistības 50 50
Kopā 1747 507

Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķīlas u.tml.):  Šādu saistību nav.

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba

algas kopsumma: Šādu darbinieku nav.

2013.gadā biedrības valdes locekļi atalgojumu par darbu Latvijas Okupācijas Izpētes biedrībā nav saņēmuši.

Ieņēmumu un izdevumu pārskata paskaidrojums

Posteņa nosaukums 2013.gads 2012. gads
Biedra naudas 650 217
Saņemtie ziedojumi naudā un mantiskie ziedojumi 1691 2800
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības- ieņēmumi no preču pārdošanas 1557 207
Citi ieņēmumi- saņemtais naudas asignējums no Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Vadības partnerības līguma līdz.

Tieslietu ministrijas dotācijas

5119 1405
Izdevumi:
Materiālu izdevumi-pārskata gadā patērētie ziedojumā saņemtie materiāli 1614 1828
Algas- samaksa  par darbu pēc autoratlīdzības līguma 1691 776
Citi izdevumi: t.sk.

-asignēto līdzekļu izlietojums

-biroja izdevumi

-grāmatvedības pakalpojumi

-inventāra un materiālās izmaksas

-semināru un konferenču organizēšanas izmaksas,

-samaksa par darbiem un pakalpojumiem

-citi

5964

5162

118

250

263

125

30

16

2972

1405

391

250

208

338

315

65

Paskaidrojums Ziedojumu un dāvinājumu pārskatam par 2013.gadu

1.Ziedojumu un dāvināju izlietojums noteiktam mērķim  sabiedriskā labuma darbībai

N.p. k. Izlietojuma postenis Summa LVL
1 Izdevumi grāmatas izdošanai-tulkošanas darbi 1691
1691

2. Ziedojumu un dāvināju izlietojums neierobežotai lietošanai sabiedriskā labuma darbībai

Nr.p.k. Izlietojuma postenis Summa LVL
1. Ziedoto grāmatu realizācija 728
Kopā 728

Biedrības priekšsēdētāja ______________________ Ruta Pazdere

2014.gada  25.martā

29521934, loib@inbox.lv

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti