2018.gada pārskats

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA

Reģ. Nr. 40008149020

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

I. Vispārīgā daļa

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
 labdarība

 cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība

pilsoniskās sabiedrības attīstība

 veselības veicināšana

 slimību profilakse

 palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās

 izglītības veicināšana

 zinātnes veicināšana

 vides aizsardzība

 trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana

 kultūras veicināšana

 sporta atbalstīšana

 cita (norādīt)_______________

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu

 nepilnās ģimenes

 cilvēki ar invaliditāti

 personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu

 15–25 gadus veci jaunieši

 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm

 ilgstošie bezdarbnieki

 bezpajumtnieki

 cilvēktirdzniecības upuri

politiski represētās personas

 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes

 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes

 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes

 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti

 bērni

 no vardarbības cietušās personas

 cita (norādīt) Latvijas un starptautiskā sabiedrība kopumā

4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese     Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

kontaktadrese        Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050

tālruņa numurs      +371 29521934

faksa numurs               -

e-pasta adrese         loib@inbox.lv

mājaslapa               www.loib.lv

II. 2018. gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1) Izpildīti MK komisijas[1] uzdotie darbi 2018. gadam:

- Izstrādāts Komisijas darbu plāns 2018. gadam, kā arī specifikācijas iepirkumiem;

- pabeigta 2016. gadā iesāktā Latvijas demogrāfisko datu apkopojuma izstrāde, papildinot to ar 2 izstrādātām sadaļām: 1. Ebreji Latvijā – demogrāfisko procesu norise (1939-1991) un 2. Okupācijas seku demogrāfijā raksturojošie statistikas rādītāji;

- izstrādāts apkopojums „PSRS Militāri rūpnieciskais komplekss un tā darbība Latvijā”, kā arī veikta tā zinātniskā un tehniskā rediģēšana;

- Sastādīts darba plāns un sagatavoti materiāli par sagatavotās informācijas ievietošanu Komisijas mājaslapā www.okupacijaszaudejumi.lv;

- Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem veikti tehniski – organizatoriskie darbi Komisijas pārstāvju un ekspertu komandējumu sagatavošanai un rezultatīva darba norisei astoņiem pasākumiem: konferencēm, darbu grupu sanāksmēm un darba tikšanās reizēm;

- Noorganizētas intervijas ar pieciem LPSR laika augstākā līmeņa tautsaimniekiem, saimnieciskās darbības vadītājiem un speciālistiem, statistiķiem, dažādu jomu valsts struktūru vadītājiem;

- Noorganizēti tulkošanas darbi.

2) 2018. gada 29. septembrī kopā ar Latvijas Politiski represēto apvienību noorganizēta konference „Mūsu trejādā Latvija” |Latviešu biedrības lielajā zālē (~ 200 dal.);

3) Veikti konsultatīva līdzdalība LTF 30 g. jubilejas pasākuma organizēšanā;

4) 2018. g. 2. novembrī noorganizēta LOIB Konsultatīvās padomes sēde;

5) Četros pasākumos uzdāvinātas grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” un „Latvia – USSR military Base. 1939-1999”;

6) Veikts plašs publicitātes darbs visa veida plašsaziņas līdzekļos, tādejādi informējot Latvijas un starptautisko sabiedrību par atklājumiem PSRS laika Latvijas vēstures izpētē.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā
  1. Nodrošināts atbalsts MK komisijas darba sekmīgai, kvalitatīvai izpildei 2018. gadā;
  2. Sniedzot dažādas intervijas radio un presē, ievietojot rakstus par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām, izplatot LOIB biedru izstrādātas grāmatas, organizējot izglītojošus pasākumus, starptautisku konferenci un semināru, biedrība ir īstenojusi tās statūtos noteikto mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits       2

iesaistīto personu skaits      35

sabiedriskā labuma guvēju skaits – neierobežots, Latvijas iedzīvotāji, politiski PSRS  represētie, dažādu valstu pētnieki, eksperti, starptautiskā sabiedrība

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0  euro

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai 0 euro

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas  0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)
-          Sadarbība ar zinātniekiem, ekspertiem, ierēdņiem, politiķiem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un kaimiņvalstīs;

-          Sadarbība ar LR Tieslietu un citām ministrijām, ar Latvijas Nacionālā arhīva speciālistiem, LZA Ekonomikas institūtu, ar Latvijas Universitāti, Centrālās statistikas pārvaldi, ar Latvijas Politiski represēto apvienību u.c.;

-          Pārstāvniecība Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformā (Prāgas platforma), kur kopā ar ~ 58 organizācijām no 20 valstīm pasaulē varam īstenot kopīgo mērķi – pētniecību un sabiedrības informēšanu par totalitāro režīmu noziegumiem un to radītām ilglaicīgām sekām mūsdienu sabiedrībā;

-          Ziedojumi un dažāda veida atbalsts no valsts institūcijām, tematiski radniecīgām NVO un ieinteresētām personām.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Tā kā pēc LOIB iniciatīvas 2013. gadā tika atjaunota Ministru Kabineta komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbība, būtiskākais LOIB darbību kavējošais faktors ir novērsts.

III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu gadu):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

1. Pēc 2015. gada 17. novembra starptautiskajā Baltijas seminārā noteiktajiem turpmākās darbības virzieniem kopā ar Ministru Kabineta Komisiju atbilstoši izstrādātajām un starp Baltijas valstīm saskaņotajām metodoloģijām turpināt darbu PSRS okupācijas laika izpētē tautsaimniecības, demogrāfijas, vides aizsardzības un sociālekonomiskās jomās;

2. Veikt sabiedrības informēšanu caur mājas lapām: www.loib.lv; www.okupacijaszaudejumi.lv, www.barikadopedija.lv , sociāliem tīkliem un citām interneta vietnēm;

3. Piedalīties MK sadarbības ar NVO Memoranda padomi darbā atsevišķu jautājumu risināšanā.

4. Piedalīties Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas (Prāgas Platformas) ikgadējās konferencēs un citos projektos.

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

1. Sagatavot un noorganizēt izglītojošu semināru ciklu par Latvijas vēsturi sadarbībā gan ar Latvijas izglītības iestādēm, gan ar sabiedriskām organizācijām;

2. Apzināt un veikt PSRS laika augstākā līmeņa speciālistu un amatpersonu intervēšanu;

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

1. Turpināt sadarbību ar MK Komisiju, organizējot plānoto darbu izpildi 2019. gadā;

2. Noorganizēt starptautisku konferenci ar Baltijas valstu tieslietu ministru piedalīšanos „Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi”;

3. Izdot un 31. augustā prezentēt LOIB pētnieku apkopojumu par PSRS militāri-rūpnieciskā kompleksa ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, demogrāfiju un sociālo vidi, izdodot iepriekšējo gadu pētījumu apkopojumu grāmatā;

4. Veikt sabiedrības informēšanas darbu, sadarbojoties ar masu mēdijiem latviešu, krievu un angļu valodās.

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

1. Sagatavot priekšlikumus MK Komisijas darbības plānam 2020. gadā un piedalīties ekspertu līmenī specifikāciju izstrādes darbā;

2. Veikt starptautiskās konferences „Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi” materiālu apkopošanu, tulkošanu un izdošanu svešvalodās.

___________________________                                   Valdes priekšsēdētāja – Ruta Pazdere

2019. gada 28. martā.


[1] Ministru Kabineta komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti