2011.g. konference


PATEICĪBAS

- Eiropas parlamenta deputātei Inesei Vaiderei par atsaucību konferences organizēšanā un atbalstīšanā gan politiski gan finansiāli;

- Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā un Eiropas Parlamenta informācijas birojam par finansiālu un tehnisku atbalstu;

- Ārlietu ministram Ģirtam Valdim Kristovskim īpaši par politisko atbalstu;

- Ingai Plešauniecei par konferences organizēšanā pašaizliedzīgi ieguldīto apjomīgo darbu;

- Latvijas Zinātņu akadēmijai un personīgi viceprezidentam Tālavam Jundzim par atbalstu telpu un tehniskā aprīkojuma nodrošināšanā;

- Latvijas okupācijas muzejam par sadarbību;

- Amerikas Latviešu Apvienībai (ALA) un Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībai (PBLA) par finansiālo ieguldījumu;

- visiem referentiem no Latvijas, kā arī no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Polijas, Vācijas un pārstāvei no Eiropas Parlamenta par nenovērtējamo ieguldījumu konferences  referātu izstrādē un prezentēšanā!

Pateicoties Jūsu visu darbam, konference ieguva patiešām zinātnisku skanējumu, balstoties uz pētījumos un aprēķinos, kā arī arhīvu dokumentos pamatotiem faktiem.

Konferences noslēgumā aicinājām visus referentus sagatavot savus referātus, lai varētu iespiest konferences referātu krājumu un jau septembrī organizēt grāmatas atvēršanu. Tas būs bezmaksas izdevums vispirms latviešu, pēc tam arī angļu un krievu valodās. Izdale – Ārlietu ministrijas pakļautības institūcijām, bibliotēkām (ar Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta biedrības palīdzību), skolām (ar Latvijas Pašvaldību savienības palīdzību), augstskolām (tiešais pasts), pētniecības institūtiem u.c.

„PADOMJU SAVIENĪBAS NODARĪTIE ZAUDĒJUMI BALTIJĀ”

Konferences devīze: patiesa vēstures izpratne – kopīgai nākotnei


Konference notika 17.-18.jūnijam Latvijas Zinātņu akadēmijas lielajā konferenču zālē

Darba valodas: latviešu, angļu (nodrošināta sinhronā tulkošana)

Sadarbības partneri: LOIB, eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere, Eiropas Komisija, Okupācijas muzejs, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Ārlietu ministrija

Īpašie ielūgumi: Ārlietu ministrs, Vides un reģionālās attīstības ministrs, Izglītības un zinātnes ministrs, Eiropas Komisijas pārstāvji, Eiropas Parlamenta deputāti, vēstnieki Latvijā, Latvijā pārstāvētās starptautiskās organizācijas, LZA viceprezidents, politisko partiju vadība, atbilstošo Saeimas komisiju vadība, Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītājs.

Konferences dalībnieki: plašsaziņas līdzekļi, NVO (represēto organizācijas, nacionālās pretošanās kustības pārstāvji, Latvijas savienība „Černobiļa”, Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu asociācija, vides aizsardzības organizācijas, ekonomistu apvienības), Latvijas augstskolu mācībspēki un studējošie, pētniecības institūti, muzeji, citi uzaicinātie.


KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

1.diena, 17.06.2011.- Sociālekonomiskie zaudējumi

No 9:00                     Konferences dalībnieku reģistrēšanās

10:00-10:40           Konferences atklāšanas uzrunas

Eiropas Parlamenta ETP grupas deputāte Inese Vaidere

LR Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis

Latvijas Okupācijas izpētes biedrības vadītāja Ruta Pazdere

Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Tālavs Jundzis

Vadītājs – Jānis Počs

10:40-11:00              Vēsturiskais fons (1939-1991) Andrejs Mežmalis (Latvija)

11:00-11:20              PSRS nodarītie zaudējumi Lietuvai Arūnas Bubnys (Lietuva)

11:20-11:40              PSRS nodarītie zaudējumi Igaunijai Kalev Kukk (Igaunija)

11:40-12:00              PSRS nodarītie zaudējumi Polijai Dariusz Rogut (Polija)

12:00-12:20             PSRS nodarītie zaudējumi Gruzijai Teimuraz Papaskiri (Gruzija)

12:20-12:40             PSRS nodarītie zaudējumi Baltijas valstīm Hans-Georg Wieck (Vācija)

12:40-13:00           Padomju Savienības režīma novērtējums ES skatījumā György Schöpflin (EP, Ungārija)

13:00-14:00              Kafijas pauze

Vadītājs – Jānis Počs

14:00-14:20              Latvijas rūpniecība 40.-60.-tos gados Juris Prikulis (Latvija)

14:20-14:40              Okupācijas zaudējumu noteikšana: Latvijas attīstības trajektorijas hipotētiskais novērtējums, ja tā nebūtu okupēta Jānis Kalniņš un Gunta Piņķe (Latvija)

14:40-15:00 Latvijas tiešie demogrāfiskie zaudējumi padomju akciju rezultātā Pēteris Zvidriņš (Latvija)

15:00-15:10 PSRS okupācijas režīma radītie netiešie demogrāfiskie zaudējumi Latvijai Edvīns Vītoliņš (Latvija)

15:10-15:25              Cilvēkvērtības noteikšanas metodoloģija Jānis Počs (Latvija)

15:25-15:50              Par Baltijas valstu zaudējumiem un to kompensēšanas iespējām Boriss Sokolovs (Krievija)

15:50 Jautājumi, debates

16:45-17:00 1. konferences dienas kopsavilkums – Uldis Osis, Inese Vaidere

plkst. 19:00            Svinīgā pieņemšana par godu starptautiskajai konferencei pēc Prof.Dr.oec.  Ineses Vaideres, Eiropas Parlamenta ETP grupas deputātes uzaicinājuma

2. diena, 18.06.2011. – Videi nodarītie zaudējumi

No 9:30                    Konferences dalībnieku reģistrēšanās

10:00-10:10           Atklāšanas uzruna – Latvijas Okupācijas muzeja valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs

Vadītāja – Ruta Pazdere

10:10-10:40              PSRS režīma Latvijas videi nodarītie zaudējumi Rolands Artūrs Bebris (Latvija)

10:40-11:00              Rūpnieciskais un naftas produktu radītais piesārņojums Ivans Semjonovs (Latvija)

11:00-11:20              PSRS lauksaimniecības sistēmā izmantoto pesticīdu radītais kaitējums Latvijas videi Daina Pužule (Latvija)

11:20-11:40              ES vērtējums par vides stāvokli un tai nodarītajiem zaudējumiem padomju okupācijas laikā Radvile Morkunaite-Mikuleniene (EP, Lietuva)

11:40-12:15              Jautājumi, debates

12:15-13:00              Kafijas pauze

Vadītājs – Valters Nollendorfs

13:00-13:20              PSRS (Krievijas) armijas un militāri rūpnieciskā kompleksa nodarīto zaudējumu aprēķins Latvijas tautsaimniecībai Ilgonis Upmalis (Latvija)

13:20-13:40              PSRS armijas Latvijas valstij nodarītie zaudējumi, tai izvietojoties Kurzemē 1939.g. un 1944.-1999.g. Vidzemē un Latgalē Ēriks Tilgass (Latvija)

13:40-14:00 PSRS Baltijas kara flotes radītais kaitējums Latvijas videi un aprēķinātie zaudējumi Ojārs Gerke (Latvija)

14:00-14:20             Lielvārdes lidlauks – Padomju armijas radītā militārā piesārņojuma piemērs Oļģerts Aleksāns (Latvija)

14:20 Jautājumi, debates

15:00-15:10 2. konferences dienas kopsavilkums – Valters Nollendorfs

15:10-15:30 KONFERENCES NOSLĒGUMS – Ruta Pazdere, Inese Vaidere

18. jūnijā, pēc konferences noslēguma

notika Ilgoņa Upmaļa, Ērika Tilgasa un Edmunda Stankeviča dokumentālā vēstures pētījuma

“Latvija – PSRS militāristu varā 1939-1999” prezentācija

Grāmatā publicētie materiāli sniedz unikālu informāciju par PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa darbību okupētajā Baltijas teritorijā laika posmā no 1939. līdz 1994. gadam.

Vēlamies pateikties sekojošiem atbalstītājiem, ar kuru palīdzību bija iespējama šīs grāmatas izdošana:

Kanādas Daugavas vanagu Toronto nodaļai,

Austrālijas Daugavas vanagu Kanberas nodaļai,

Asjai Everts (Austrālija),

Jānim Vējiņam (Austrālija),

Eigitam Dāvim Timermanim (Austrālija),

Daugavas vanagu fondam (Anglija),

Austrālijas Daugavas vanagu Adelaides nodaļai.

Starptautiskās konferences

„Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”

r e z u m ē

Konferences dalībnieki no Igaunijas, Krievijas, Gruzijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas kopumā vienojās par sekojošo:

  1. Kaut pagājuši jau 20 gadi kopš PSRS sabrukuma, totalitārā komunistiskā okupācijas režīma sekas joprojām nav pilnvērtīgi apzinātas un novērtētas.
  2. PSRS totalitārais okupācijas režīms ir nesis milzīgus zaudējumus katrā no šīm valstīm tautsaimniecībā, vides aizsardzībā, demogrāfijā un citās jomās, tā radot šo valstu atpalicību salīdzinājumā ar neatkarīgām valstīm Eiropā un pasaulē.
  3. Joprojām PSRS režīma radītie zaudējumi jūtami katrā no šīm valstīm gan sociālā sfērā, gan ekonomikā, prasot no valsts un pašvaldību budžetiem lielus papildlīdzekļus šo seku pārvarēšanai un likvidēšanai, tādejādi kavējot šo valstu attīstību.
  4. Šodienas Krievijai kā PSRS tiesību un pienākumu pārmantotājai ir pienākums atvainoties par PSRS režīma pastrādātajiem noziegumiem pret cilvēci, kā arī izskatīt iespēju atlīdzināt PSRS režīma radītos zaudējumus, kā to izdarījusi Vācija un dažādas  koloniālvalstis.
  5. Patiesa, zinātnieku vidē aprobēta informācija par šiem faktiem nepieciešama visiem Baltijas, bijušās PSRS un Eiropas iedzīvotājiem, lai veidotu vienotu izpratni par pagātni, tagadni un par kopīgu mūsu valstu nākotni vienotā Eiropas vērtību telpā, kas balstās uz cilvēktiesību ievērošanu.
  6. Ir jāturpina darbs, lai īstenotos konferences moto „Patiesa vēstures izpratne – kopīgai nākotnei”.

……………………………………

……………………………. Konferences organizatori:

Eiropas Parlamenta deputāte – Inese Vaidere,  LOIB biedre un Konsultatīvās padomes vadītāja

Latvijas Okupācijas izpētes biedrības (LOIB)  valdes priekšsēdētāja – Ruta Pazdere


Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti