Par mums

KAS IR LOIB

LATVIJAS OKUPĀCIJAS IZPĒTES BIEDRĪBA (LOIB) ir sabiedriska organizācija ar juridiskas personas statusu. Biedrība reģistrēta LR Uzņēmu reģistrā 2009.gada 3.novembrī ar Nr.40008149020 un ir dibināta uz nenoteiktu laiku. Saskaņā ar statūtiem: „Biedrības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.”

Biedrībai ar Valsts ieņēmumu dienesta speciālās komisijas 2010.gada 12.maija lēmumu Nr. 4.1-4/26246 ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

BIEDRĪBAS LOIB IZVEIDOŠANĀS NORISE

2009.gada 1.augustā finansējuma trūkuma dēļ tika apturēta Ministru kabineta komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” (turpmāk – Komisija) darbība. Rezultātā Saeimas 2005.gada 12.maija deklarācijā „Par Latvijā īstenotā PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu” noteiktais uzdevums līdz galam netika izpildīts. Daži iesāktie pētījumi pat tika pārtraukti, līgumi lauzti un darbi – nepabeigti.. Taču juridiski MK Komisija netika likvidēta jo attiecīgie tiesību akti palika spēkā. Pateicoties LOIB nepārtrauktām aktivitātēm, 2013. gadā tika atjaunota šīs Komisijas darbība.

MK Komisijas padarītais darbs būtībā ir ļoti nozīmīgs. Līdz šim par PSRS okupācijā aizgājušo laika periodu šādā griezumā (zaudējumu apzināšanā) praktiski nekādi pētījumi nebija veikti ne ekonomikas, ne vēstures, ne vides un daļēji arī demogrāfijas jomās. 90-to gadu sākumā bija veikti daži ievērojami pētījumi (M.Šmulders u.c.), bet šie darbi bija tikai sākumā. Šos darbus Komisija arī izmantoja. Jo vairāk attālināmies no šīs mūsu tautai nozīmīgās pagātnes, jo vairāk zaudējam iespējas iegūt precīzāku informāciju par PSRS totalitārā okupācijas režīma ietekmi uz Latvijas tautas likteni pagātnē, tagadnē un nākotnē. Ir ieguldīts ne tikai cilvēku laiks, prāts un enerģija, bet izlietots arī valsts budžeta finansējums apmēram 500 tūkst. Ls apmērā. Ja šis iesāktais darbs netiek pabeigts, tad zaudē jēgu viss līdz šim izdarītais, kā arī ieguldītie valsts līdzekļi.

Minēto iemeslu dēļ MK Komisijas pēdējā 2009.gada 30.jūlija sēdē tās dalībnieki vienojās par to, ka jādibina sabiedriska organizācija vai fonds. Vairāki pētnieki izteicās, ka iesāktos pētījumus turpinās, kaut arī pagaidām bez finansējuma.

2009.gada 1.oktobrī notika sabiedriskās organizācijas „Latvijas okupācijas izpētes biedrība” (LOIB) dibināšanas sapulce, kurā tika pieņemti statūti, bet 2009.gada 18.decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas 3.stāva zālē notika nodibinātās LOIB biedrības pirmā pilnsapulce.

LOIB DARBĪBAS PAMATS

Saskaņā ar statūtiem biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Biedrības finanšu līdzekļus veido biedru maksas, ko maksā biedrības biedri, kā arī citi finanšu avoti: ziedojumi, Eiropas Savienības fondi, valsts budžets, pašvaldību budžeti, fondi u.c. Bez finansējuma biedrība var saņemt arī cita veida atbalstu.

PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA

Šobrīd biedrībā darbojas 30 personas. Starp LOIB biedriem ir gan MK bijušās komisijas locekļi, tās darbībā iesaistītie zinātnieki, eksperti, pētnieki, valsts ierēdņi, politologi, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kā arī politiķi no dažādām partijām. Labs atbalsts saņemts  no Latvijas Nacionālā arhīva,  LR Tieslietu ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un no citām valsts un nevalstiskā sektora institūcijām.
Biedrības darbību vada valde deviņu biedru sastāvā.

LOIB DARBĪBAS REZULTĀTĀ

- Tiks apzināti un nosaukti vārdā šie pagātnes noziegumi pret cilvēci, minot konkrētus, juridiski pamatotus skaitļus un faktus;

- Starptautiskās sarunās ar Krievijas un citu valstu vadītājiem mūsu politiķu rīcībā būs precīzi dati kā pierādījums par PSRS okupācijas koloniālo raksturu, kā rezultātā nodarītiem zaudējumiem;

- Būs iegūts analītisks okupācijas seku, kas sevišķi smagi izjūtamas šodienas Latvijā, izvērtējums, bet eiropieši mūs baltiešus labāk izpratīs un spēs novērtēt mūsu pūles demokrātiskas valsts veidošanā;

- Šī informācija būs noderīga mūsu speciālistiem, lai ES institūcijās varētu sekmīgi aizstāvēt valsts nacionālās intereses, piemēram – pagātnes negatīvo seku likvidēšanai ( juridiski un skaitliski pierādīta vēsturiskā vides piesārņojuma likvidēšanai).

Šim darbam ir ļoti būtiska nozīme turpmākās attiecībās ne tikai valstiskā līmenī ar citām valstīm, bet arī mūsu ikdienas sadzīvē. Vispirms šī informācija vajadzīga mums pašiem – latviešiem mūsu pagātnes apzināšanai un izvērtēšanai. Tā vajadzīga arī cittautiešiem Latvijā, lai viņi labāk izprastu šīs zemes pamatnāciju, tās sāpi. Ikdienā tam noteikti jādod labāku savstarpējo sapratni un cieņu Latvijas sabiedrībā. Lai nekad vairs neatkārtotos pagātnes šausmas, lai tautas patiesi varētu viena otru izprast un dzīvotu bez savstarpējā naida. Šie mūsu vēstures fakti jāzina arī Krievijas iedzīvotājiem.

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti