2015.gada pārskats

Izraksts no 2015. gada darbības pārskata

Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

1)       Noorganizēti MK komisijas[1] uzdotie darbi 2014./2015.gadam:

1

Juridiskā pamatojuma izstrāde kompensāciju pieprasīšanai no PSRS mantinieces Krievijas represētajām personām Latvijā (Baltijā)

2

Pētījums – PSRS militārā budžeta apjoms Latvijas PSR 1960.-1975. gadam

3

6 neatkarīgu ekspertu izvērtējums par:

- 2013. gada pētījumu par PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa darbību Latvijas PSRS rūpniecībā;

-2013. un 2014. gada pētījumiem – Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.;

- pētījumu PSRS militārā budžeta apjoms Latvijā 1946.-1960. gadam;

- pētījumu PSRS militārā budžeta apjoms Latvijā 1946.-1960. gadam;

- izveidoto Digitālo kartotēku par PSRS karaspēka daļu nodarītajiem zaudējumiem videi un tautsaimniecībai (~300 vietām)

4

Metodikas izstrāde, kā aprēķināt demogrāfisko rādītāju „cilvēkgadi” ekonomiskās mērvienībās

5

Standarta izstrāde intervijām, ko sniegtu PSRS laika augstākā līmeņa tautsaimnieki, saimnieciskās darbības vadītāji un speciālisti, statistiķi, dažādu jomu valsts struktūru vadītāji

6

Pētījums „Latvijas Republikas pilsoņi PSRS urāna ieguves nometnēs un kombinātos jeb t.s. “Urāna Gulagā” (1945 -1950)” – materiāls grāmatas “Latvieši Staļina impērijas urāna raktuvēs” manuskripta sagatavošanai un izdošanai

7

Grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi” tulkošana angļu valodā

8

Komisijas mājas lapas izstrāde

9

Padomju režīma represēto personu apzināšana un datu bāzes veidošana (1940–1989)

10

Materiālu sagatavošana MK komisijas mājas lapas izveidei

11

Tulkošanas darbi

2)       Kopā ar Latvijas Politiski represēto apvienību 11.09.2015. noorganizēta tikšanās – informatīvs seminārs par PSRS okupācijas nodarītiem zaudējumiem Latvijas valstij, līdzīgs pasākums 10.novembrī Rīgas Latgales priekšpilsētā u.c. pasākumi;

3)       MK komisijas uzdevumā saskaņā ar 2015. gada darbu plānu:

-      noorganizēta Pētniecisko darbu plāna, darbu apraksta un pētāmo informācijas avotu saraksta sastādīšana Latvijai zaudēto cilvēku skaita apzināšanai PSRS okupācijas laikā;

-     3 grāmatu sagatavošana (rediģēšana, tehn. sakārtošana grāmatas form.) un  nodošana iespiešanai tipogrāfijā, sadarbība ar tipogrāfiju maketēšanas saskaņošana darbs   (580 lpp.);

-     Noorganizēta Baltijas valstu Konference par tēmu „Kāpēc jāveic PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķinus”;

-     Noorganizēts Baltijas valstu seminārs ar pārstāvjiem no Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas;

4)       Veikts plašs publicitātes darbs visa veida plašsaziņas līdzekļos, tādejādi informējot sabiedrību un aktualizējot jautājumus par Latvijas vēstures izpēti PSRS laikā un par tā nepieciešamību.

Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā
  1. Nodrošināts atbalsts MK komisijas darba sekmīgai, kvalitatīvai izpildei 2015. gadā;
  2. Sniedzot dažādas intervijas radio un presē, ievietojot rakstus par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām, izdodot vairākas LOIB biedru izstrādātas grāmatas, organizējot izglītojošus pasākumus, starptautisku konferenci un semināru, biedrība ir īstenojusi tās statūtos noteikto mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.
Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)
Sadarbība ar zinātniekiem, ekspertiem, ierēdņiem, politiķiem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un kaimiņvalstīs.

Sadarbība ar Latvijas Valsts arhīva speciālistiem, LZA Ekonomikas institūtu, apvienību „Visu Latvijai/Tēvzemei un brīvībai/LNNK” un ar Latvijas Universitātes, Centrālās statistikas pārvaldes, ar Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fondu, ar Latvijas Politiski represēto apvienību u.c.

Labs atbalsts ir LOIB pārstāvniecība Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformā (Prāgas platforma), kur kopā ar ~48 organizācijām no 19 valstīm pasaulē varam īstenot kopīgo mērķi – pētniecību un sabiedrības informēšanu par totalitāro režīmu noziegumiem un to radītām ilglaicīgām sekām mūsdienu sabiedrībā.

Nozīme ir ziedojumiem un dažāda veida atbalstam no valsts institūcijām, tematiski radniecīgām NVO un ieinteresētām personām

Organizācijas darbību kavējošie faktori
Tā kā pēc LOIB iniciatīvas 2013.gadā tika atjaunota Ministru Kabineta komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbība, būtiskākais LOIB darbību kavējošais faktors ir novērsts

[1] Ministru Kabineta komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti