2016.gada pārskats

2016. gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

(izraksts no gada pārskata)

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)   Izpildīti MK komisijas[1] uzdotie darbi 2016. gadam:

- Izstrādāts Komisijas darbu plāns 2016. gadam, kā arī specifikācijas iepirkumiem;

- 2015. gadā iesāktā Latvijas demogrāfisko datu apkopojuma izstrādes turpināšana, darba grupas organizēšana un izstrādāto sadaļu ekspertēšana, rediģēšana;

- Sastādīts darba plāns un sagatavoti materiāli par sagatavotās informācijas ievietošanu Komisijas māja s lapā;

- Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem veikti tehniski – organizatoriskie darbi Komisijas pārstāvju un ekspertu komandējumu sagatavošanai un rezultatīva darba norisei četrām tikšanās reizēm Igaunijā un Lietuvā;

- Veikti Komisijas izdoto 3 grāmatu: „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas”, „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”, “Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990. gads” prezentēšanas un izplatīšanas tehniskie darbi;

- noorganizēta grāmatas “Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990. gads” papildtirāžas izdošana;

- Noorganizētas intervijas ar LPSR laika augstākā līmeņa tautsaimniekiem, saimnieciskās darbības vadītājiem un speciālistiem, statistiķiem, dažādu jomu valsts struktūru vadītājiem;

- Noorganizēti tulkošanas darbi

2)  2016.g. 11. maijā Jelgavas Misiņa bibliotēkā noorganizēta tikšanā ar iedzīvotājiem, sniedzot informāciju un atbildes uz jautājumiem par PSRS nodarītiem zaudējumiem Latvijas valstij un iedzīvotājiem;

3)  Sagatavota grāmata „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijas valstīs” izdošanai angļu valodā;

4)  Piedaloties Prāgas platformas gadskārtējā sanāksmē, prezentēts LOIB un MK komisijas  paveiktais PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķināšanas darbā Baltijā un aprēķinu metodoloģiju izstrādē;

5)  2016.g. 1.decembrī noorganizēta interesentu tikšanās ar vieslektoru no Maskavas profesoru Borisu Sokolovu par tēmu “Sovremennaja politika Rossiji po otnašeņiju k Zapadu i Evrosojuzu”;

6)  Piecos pasākumos uzdāvinātas grāmatas:

-          „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”- 36 gab.

-          „Latvia – USSR military Base. 1939-1999”- 4 gab.

7) Veikts plašs publicitātes darbs visa veida plašsaziņas līdzekļos, tādejādi informējot Latvijas un starptautisko sabiedrību par atklājumiem PSRS laika Latvijas vēstures izpētē.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā
  1. Nodrošināts atbalsts MK komisijas darba sekmīgai, kvalitatīvai izpildei 2016. gadā;
  2. Sniedzot dažādas intervijas radio un presē, ievietojot rakstus par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām, izdodot vairākas LOIB biedru izstrādātas grāmatas, organizējot izglītojošus pasākumus, starptautisku konferenci un semināru, biedrība ir īstenojusi tās statūtos noteikto mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas

dibinātāju/biedru skaits       2

iesaistīto personu skaits     37 biedri

sabiedriskā labuma guvēju skaits   – neierobežots, Latvijas iedzīvotāji, dažādu valstu pētnieki, eksperti, starptautiskā sabiedrība

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 350 euro

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 1612 euro, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai 962 euro

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 650 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)
-           Sadarbība ar zinātniekiem, ekspertiem, ierēdņiem, politiķiem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un kaimiņvalstīs;

-          Sadarbība ar LR Tieslietu un citām ministrijām, ar Latvijas Nacionālā arhīva speciālistiem, LZA Ekonomikas institūtu, ar Latvijas Universitātes, Centrālās statistikas pārvaldi, ar Latvijas Politiski represēto apvienību u.c.;

-          Pārstāvniecība Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformā (Prāgas platforma), kur kopā ar ~48 organizācijām no 19 valstīm pasaulē varam īstenot kopīgo mērķi – pētniecību un sabiedrības informēšanu par totalitāro režīmu noziegumiem un to radītām ilglaicīgām sekām mūsdienu sabiedrībā;

-          Ziedojumi un dažāda veida atbalsts no valsts institūcijām, tematiski radniecīgām NVO un ieinteresētām personām.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Tā kā pēc LOIB iniciatīvas 2013. gadā tika atjaunota Ministru Kabineta komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbība, būtiskākais LOIB darbību kavējošais faktors ir novērsts.


III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par gadu):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Pēc 2015. gada 17. novembra starptautiskajā Baltijas seminārā noteiktajiem turpmākās darbības virzieniem kopā ar Ministru Kabineta Komisiju turpināt darbu:

  1. Metodoloģiju saskaņošanā starp Baltijas valstīm un pētniecībā par:

-           budžetu bilances pozīcijām starp republikām un PSRS centrālo budžetu;

-          demogrāfisko zaudējumu aprēķināšanas iespējām ekonomiskās mērvienībās;

-          videi nodarīto zaudējumu noteikšanu.

  1. Sabiedrības informēšanu caur mājas lapām: www.loib.lv; www.okupacijaszaudejumi.lv un citām interneta vietnēm.
  2. Piedalīties MK sadarbības ar NVO Memoranda padomes darbā atsevišķu jautājumu risināšanā.
  3. Piedalīties Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas (Prāgas Platformas) ikgadējās konferencēs un citos projektos.

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

1. Juridiskā pamatojuma izstrādē prasības pieteikuma iesniegšanai atbildētājvalstij – Krievijai kā PSRS tiesību un pienākumu mantiniecei;

2. Turpināt iesākto darbu demogrāfisko datu apkopojuma izstrādē.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt).

  1. Turpināt sadarbību ar MK Komisiju, atbalstot plānoto darbu izpildi 2017. gadā.

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

  1. Izstrādāt priekšlikumus MK Komisijas darbības plānam 2017. gadā.
  2. Kopā ar sadarbības partneriem – EP deputātiem izdot konkrētas grāmatas angļu valodā un dāvināt visiem EP deputātiem, noorganizējot informatīvu semināru Briselē.
  3. Veikt sabiedrības informēšanas darbu, sadarbojoties ar masu mēdijiem latviešu, krievu un angļu valodās.

Valdes priekšsēdētāja – R.Pazdere


[1] Ministru Kabineta komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti