Grāmatas

J. Riekstiņš – dokumentu krājums “Kulaku kā šķiras likvidācija” – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana”

Padomju totalitārā, staļiniskā režīma īstenotā turīgās zemniecības sagraušana un iznīcināšana – „kulaku kā šķiras likvidācija” – ir viena no visdramatiskākajām, traģiskākajām un noziedzīgākajām lappusēm padomju sabiedrības vēsturē, daudzu bijušās PSRS tautu likteņos. Arī vēl šodien tā ir nepietiekami izpētīta tēma.

12. lpp. VK(b)P CK Politbiroja lēmums (līdz. 1930. gada 26. janvārim) bija noteikts:

“… apvienojoties kolektīvās saimniecībās, tiek:

a)      atcelts likums par zemes nomu un algotu darba spēku lauksaimniecībā (..),

b)      konfiscēti kulaku darbarīki, lopi, saimniecības un dzīvojamās ēkas, pārstrādes iekārtas, barības un sēklas krājumi, viss dzīvais un nedzīvais inventārs.

2. Līdz ar to visas kulaku saimniecības ir iedalāmas šādās kategorijās:

Pirmā kategorija – aktīvie kulaki, kuri ir jāiesloga koncentrācijas nometnēs.

Otrā kategorija – kuri jādeportē uz Padomju Savienības attāliem apgabaliem vai tā paša apgabala nomalēm.

Trešā kategorija – kuri jāatstāj viņu dzimtajās vietās, kur tiem iedalīt zemi ārpus kolektīvās saimniecības robežām.”

Lasītājam šis dokumentu atklāj dziļi traģiskos Latvijas zemnieku likteņus pēc 1940. gada PSRS okupācijas.

Dokumentu krājums – “KULAKU KĀ ŠĶIRAS LIKVIDĀCIJA – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana”

J. Riekstiņš – dokumentu krājums PSRS OKUPĀCIJAS ARMIJAS NOZIEGUMI LATVIJĀ. 1940. – 1991. gads

Šajā dokumentu krājumā galvenokārt ievietoti Latvijas PSR Tautas komisāru padomes (Ministru padomes), Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas un Augstākās padomes fondu materiāli. Izraudzīti tikai tie 72 dokumenti, kuri visspilgtāk atklāj PSRS militāristu noziegumus, kas sakārtoti hronoloģiskā secībā.”

Jāņa Riekstiņa darbs, kā vienmēr, ir zinātniski pamatots, balstīts uz arhīvos atrastajiem dokumentiem. Pirms šī dokumentu krājuma izdošanas vēsturnieks J. Riekstiņš par PSRS militāristu nodarītajiem zaudējumiem Latvijai apkopojis jau citos dokumentu krājumos:

-    Izpostītā zeme. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūrvidei(1995. g.),

-    Izpostītā zeme. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem” (1997. g.),

-    Izpostīta zeme. PSRS militāristi Rīgā” (1998. g.).

Visos šajos dokumentu krājumos minētie fakti ir viena no vissmagākajām apsūdzībām PSRS valdošajam totalitārajam režīmam un okupācijas politikai, ko īstenoja PSRS militāristi.

Arī Lietuvā pirms pāris gadiem ir izdots līdzīgs dokumentu krājums par okupācijas laikā PSRS militārpersonu izdarītajiem daudziem noziegumiem Lietuvas teritorijā.

Grām.Vāks_RSRS armijas noziegumi Latvijā

Grāmata – PSRS armijas noziegumi Latvijā1940-1991.g.`


Žurnāls JURISTA VĀRDS

Žurnāla “Jurista Vārds” 2019. gada 27. augusta Nr. 34 ir viss veltīts tēmai “Kā aprēķināt PSRS okupācijas radītos zaudējumus un pieprasīt to kompensāciju”. Izdevums tapis sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ministru kabineta komisiju  PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai. Žurnālā atspoguļota 2019. gada 22. marta starptautiskā konferencē “Apzinātie PSRS okupācijas radītie zaudējumi” Baltijas valstu tieslietu ministru, augstākā līmeņa amatpersonu un  ekspertu referāti par šo tēmu, kā arī starptautisko tiesību ekspertu viedokļi par šo tēmu.

Žurnāls pieejams:

https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12217

Žurnāls pieejams visās Latvijas bibliotēkās un” Latvijas Vēstneša” tirdzniecības vietās,

Žurnālu var saņemt arī zvanot uz LOIB:  29521934


Grāmata “Latvija Padomju militāristu varā”

Grāmatas autori, LOIB biedri, I.Upmalis, Ē.Tilgass un E.Stankevičs ar dokumentāliem pierādījumiem ir atspoguļojuši ilgi slēptus faktus par to, cik graujoši padomju militāri rūpnieciskais komplekss ietekmēja visu tautsaimniecību un sociālo dzīvi Latvijā (toreiz –Latvijas PSR), kā sekas ir jūtamas šodien un, diemžēl turpināsies vēl ne mazums gadus. Lasītājs varēs uzzināt, cik lielus un kādus zaudējumus Latvijas valstij ir nodarījusi Padomju Armija uzturoties Latvijā no 1939.-1994.gadam, kādi padomju Kosmiskā karaspēka objekti bija izvietoti Latvijā, par PSRS armijas bruņojuma izvietojumu Eiropā un Baltijas kara apgabalā, par atstātajiem militāriem objektiem – graustiem un par radīto vides piesārņojumu, kura likvidēšanai pēc neatkarības atgūšanas Latvijai katru gadu no sava budžeta bija un vēl būs jātērē daudzi miljoni latu.

Grāmata tapusi ar Jāņa Vējiņa un Goga Timermaņa no Austrālijas finansiālu atbalstu.

Grāmata “Latvija – PSRS karabāze” angļu valodā

LOIB organizēto, ar MK komisijas un Tieslietu ministrijas atbalstu izdoto trīs grāmatu prezentācijas pasākums “Gaismas pilī” 2016. gada 18. aprīlī

LATVIJAS RŪPNIECĪBA PIRMS UN PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS

Grāmatā apkopoti 2013. gada 13. decembra konferences „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas” 14 referentu: zinātnieku, vēsturnieku, rūpnīcu vadītāju un ierēdņu referāti par to, kāda faktiski bija rūpniecība PSRS laikā un kas un kāpēc notika pēc neatkarības atjaunošanas ar šīm „varenajām” rūpnīcām, kāpēc liela daļa no tām pārstāja darboties, tai skaitā – slavenais VEF. Grāmatā ir  pārskats par Latvijas ekonomiku pirms 1940. gada okupācijas 1. neatkarības laikā, analītisks pārskats par PSRS laika rūpniecību un tās specifiku, kā arī par šodienas rūpniecības attīstības perspektīvām.

Grāmata – Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atjaunošanas


J. Riekstiņš. PADOMJU IMPĒRIJAS KOLONIĀLĀ POLITIKA UN LATVIJAS KOLONIZĀCIJA

Grāmatas autors JĀNIS RIEKSTIŅŠ (1942) ir vēsturnieks, daudzu dokumentu krājumu, t.sk. „Migranti Latvijā” (2002) autors. Darbā zmantoti Latvijas Valsts arhīvā esošie LPSR Ministru padomes, Latvijas komunistiskās partijas Centrālās komitejas, LPSR Centrālās statistikas pārvaldes,  LPSR Valsts plāna komitejas,  Rīgas pilsētas izpildu komitejas, kā arī citu iestāžu fondu materiāli. Izmantoti arī Latvijas un citu valstu zinātnieku pētījumi  par padomju impērijas koloniālās politikas norises gaitu.

Grāmata – Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija


PADOMJU SAVIENĪBAS NODARĪTIE ZAUDĒJUMI BALTIJĀ

Grāmatā apkopoti 2011. gada 17.-18. jūnija starptautiskas konfereces referāti. Konferences dalībnieki no sešām valstīm apliecināja, ka PSRS okupācijas režīms visām okupētajām valstīm ir nesis milzīgus sociālekonomiskus zaudējumus.

Grāmata “Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”


УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ СТРАНАМ БАЛТИИ

В данной книге собраны рефераты, зачитанные на международной конференции, проводившейся 17–18 июня 2011 года. Участники конференции из семи стран: Латвии, Эстонии, Литвы, России, Грузии, Германии и Польши выступили с рефератами, подтверждающими наличие громадного социально-экономического ущерба в странах Балтии в результате их оккупации Советским Союзом. Настоящая книга издана с целью информировать общественность Европы и всего мира о сущности режима Советского Союза, о последствиях этого режима, которые ощущаются сегодня и которые будут ещё проявляться в нескольких поколениях.

Grāmata – УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ СТРАНАМ БАЛТИИ


Grāmata – DAMAGE CAUSED BY THE SOVIET UNION IN THE BALTIC STATES

MATERIALS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE IN RIGA, June 17-18, 2011

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti