LOIB Konsultatīvā padome

Latvijas okupācijas izpētes biedrības

Konsultatīvās padomes nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Biedrības “Latvijas okupācijas izpētes biedrība” (turpmāk tekstā – biedrība) Konsultatīvā padome (turpmāk tekstā – padome), ir ar biedrības 2011.gada 2.februāra biedru sapulces lēmumu izveidota struktūrvienība.

1.2. Padomes darbības mērķis ir veicināt un popularizēt statūtos norādītos biedrības darbības mērķus.

2.nodaļa. Padomes sastāvs

2.1. Padomes locekļu kandidātus izvirza: biedrības valde; vismaz pieci biedrības biedri; citi padomes locekļi.

2.2.Padomes sastāvu nosaka ar biedrības valdes lēmumu.

2.3. Padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku no padomes locekļiem apstiprina biedrības valde.

2.4. Pēc biedrības valdes lēmuma padomes locekļi, padomes priekšsēdētājs un padomes priekšsēdētāja vietnieks apliecina piekrišanu būt par padomes locekli, padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku.

2.5. Padomes locekļus, padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku valde apstiprina uz nenoteiktu laiku.

2.6. Padomes loceklis var pārtraukt savu darbību padomē iesniedzot rakstisku iesniegumu biedrības valdei.

2.7. Biedrības valde var izslēgt padomes locekli no padomes sastāva, ja padomes locekļa darbība ir acīmredzami pretrunā ar biedrības statūtos norādītajiem biedrības mērķiem, vai arī padomes loceklis ir pieļāvis rīcību, kas ir pretēja labiem tikumiem.

3.nodaļa. Padomes darbība

3.1. Padome sanāk pēc savas iniciatīvas vai arī pēc biedrības valdes uzaicinājuma.

3.2. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Balsojumā ieskaita arī balsis, kuras pirms sēdes rakstiski nodotas “par” un “pret”. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

3.3.Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

3.4. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtības jautājumus, diskusiju saturu un pieņemtos lēmumus, kā arī personas, kuras piedalījušās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

3.5. Padomes sēdes lēmumus nosūta biedrības valdei.

4.nodaļa Noslēguma jautājums

Padomes nolikums apstiprināts biedrības pilnsapulcē 2011.gada 2.februārī.

Biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece - R.Pazdere

Biedrības valdes loceklis – A.Mičuls

KONSULTATĪVĀS PADOMES SASTĀVS

Nr.

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds / Amats

1 Inese Vaidere – Padomes vadītāja

Profesore, ekonomikas doktore / Eiropas Parlamenta deputāte. 1996.-1997. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre. 1997.-1998. Ministru prezidenta padomniece. 1998.-1999. vides valsts ministre. 1999.-2000. LR Valsts prezidentes padomniece

2 Bleiere Daina Dr.hist. / Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras docente. LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
3 Daukšts Bonifācijs Vēsturnieks, diplomāts, publicists. Baltijas – Ziemeļu pētījumu centra prezidents.  LOIB valdes loceklis
4 Eglāja-Kristsone Eva Dr. philol./ pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā
5 Eglīte Pārsla Demogrāfe, cilvēku ģeogrāfija, LZA korespondētājlocekle
6 Feldmanis Inesis Dr.habil.hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors / Latvijas vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs
7 Fleija Aija V/a Latvijas Kara muzejs direktore. Latvijas muzeju padomes priekšsēd. vietniece, Latvijas muzeju biedrības Revīzijas komisijas vadītāja
8 Jundzis Tālavs Dr.habil. sc. pol., dr. iur., LU profesors, akadēmiķis / LZA viceprezidents
9 Kalniete Sandra Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas vēstures apvienošanas grupas vadītāja. 2006.-2009. Saeimas deputāte, 2004. Eiropas Komisijas locekle, 2002.-2004. ārlietu ministre, 1993.-2002. LR ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Francijā, UNESCO, ANO
10 Kļaviņa Daina Dr.hist./ Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle. 1991.-2010. Latvijas Valsts arhīva direktore, AS Arhīvu serviss valdes locekle, arhīva vadītāja
11 Krēsliņš Kārlis Dr.habil.ing., Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesors / Latvijas pārstāvis NATO padomnieku grupā
12 Kristovskis Ģirts Valdis LR ārlietu ministrs. 2004.-2009. Eiropas Parlamenta deputāts. 1998.-2004. aizsardzības ministrs. 1993.-1994. iekšlietu ministrs
13 Mežmalis Andrejs Atvaļināts flotiles admirālis. Latvijas Ārlietu ministra konsultants militārās lietās. Dienējis ASV un LV bruņotos spēkos
14 Nollendorfs Valters Ph.D., profesors emeritus, / LZA ārzemju loceklis. Latvijas Okupācijas muzeja b-bas valdes priekšsēdis. Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
15 Osis Uldis Ekonomikas doktors, profesors / SIA “Konsorts” valdes loceklis. 4.Saeimas deputāts, 1993.-1994. finanšu ministrs
16 Počs Jānis LZA Ekonomikas institūta pētnieks, docents Sociālo tehnoloģiju augstskolā. Ekonomikas eksperts. LOIB revidents
17 Prikulis Juris Dr. pfil, politologs, dažādu publikāciju autors ekonomikas, filozofijas, politoloģijas un vēstures jomā
18 Riekstiņš Jānis Ilggadīgs Latvijas Valsts arhīva pētnieks, vēsturnieks, žurnālists
19 Soms Roberts -
20 Strods Heinrihs -
21 Šneidere Irēna Dr. hist./ LU Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece. Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
22 Vitkovskis Jānis Asoc. profesors / Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte
23 Vītols Vilis Vītolu fonda dibinātājs. 1993.-1999. Latvijas goda konsuls Venecuēlā
24 Zālīte Indulis 1995.-2009. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra direktors. VDK darbības pētnieks. LOIB valdes loceklis

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti