2014.gada pārskats

Z I Ņ O J U M S

Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums:

Nr. Amats Vārds, uzvārds Amatā stāš. dat.
1 Valdes priekšsēdētāja Ruta Pazdere 03.11.2009.
2 Valdes priekšsēd. vietnieks BonifācijsDaukšts 03.11.2009.
3 Valdes loceklis Indulis Zālīte 03.11.2009.
4 Valdes loceklis Andrejs Mežmalis 30.09.2011.
5 Valdes loceklis Edvīns Šnore 30.06.2014.
6 Valdes loceklis Ilgonis Upmalis 30.06.2014.
7 Valdes loceklis Juris Prikulis 30.09.2011.
8 Valdes loceklis Jānis Riekstiņš 30.09.2011.
9 Valdes loceklis Edmunds Stankevičs 30.09.2011.
10 Revidents Jānis Počs 03.11.2009.

Izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:

1. Sagatavota un nodota atskaite Tieslietu ministrijai par MK Komisijas uzdoto darbu izpildi 10`000 Ls apguvē par :

-         noorganizētiem 4 pētījumiem „Okupācijas varas īstenotā militarizācija Latvijas PSRS vietējās pārvaldes struktūrās un sabiedriskās dzīves jomā”; „Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.” izstrāde (1.daļa); „PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbība Latvijas PSRS rūpniecībā –viens no iemesliem Latvijas rūpniecības sabrukumam pēc neatkarības atgūšanas” (1.daļa); „PSRS militārā budžeta apjoms Latvijā 1946.-1960.gadam”;

-         noorganizēto konferenci „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas”, apkopoti konferences materiāli;

-         dalību Lietuvas organizētā seminārā Viļņas Seimā par Latvijas MK Komisijas un Lietuvas nacistu un padomju okupācijas režīma noziegumu izvērtēšanas komisiju sadarbību;

-         noorganizētajiem grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” tulkošanas darbiem krievu valodā.
2. Kopā ar sadarbības partneriem no Rumānijas ES programmas Europe for Citizens ietvaros noorganizēta ES mājā 7.maijā rumāņu filmas “AIZ DZELZS PRIEKŠKARA” prezentācija.
3. 8.maijā ES Mājā noorganizēta ievērojamā vēsturnieka, publicista un kritiķa, profesora, filoloģijas zinātņu doktora no Krievijas – Borisa Sokolova referāts “Austrumeiropa pēc Krimas aneksijas”.
4. 9.maijā ES mājā noorganizēts kolikvijs par 9.maiju un starptautisko situāciju, piedaloties vēsturniekiem, politologiem, mediju pārstāvjiem.
5. 26.augustā ES mājā kopā ar Latvijas Ukraiņu biedrību apvienību noorganizēts pasākums par godu Ukrainas neatkarības 23.gadadienai „Ukrainas ceļš uz Eiropas Savienību”.
6. 29.augustā kopā ar Aizsardzības ministriju Kara muzejā noorganizēts atceres pasākums, kas veltīts 20.gadadienai kopš Krievijas Federācijas karaspēka izvešanas no Latvijas.
7. Izstrādāts speciālās Ministru Kabineta Komisijas par PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu apzināšanu veicamo pasākumu plāns 2014.gadam.
8. Saskaņā ar Tieslietu ministriju 2014.gada 8.decembrī noslēgto līgumu Nr. 1-6.1/69 Ministru Kabineta Komisijas uzdevumā par 8750 EUR izpildīti vēl šādi darbi (skatīt arī MK Komisijas informatīvo ziņojumu MK 27.01.2015.sēdes protokols nr.5, 77.§, TA-59 – kas pieņemts zināšanai):

8.1.     Noorganizēta sekojošu pētniecisko darbu izpilde:

-   1949.g. martā deportēto Latvijas iedzīvotāju izsūtījumu vietu karšu krājuma sagatavošana izdošanai par Omskas un Tomskas apgabaliem;

-   Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990. (2.daļa);

-   digitālās kartotēkas izveidošana par PSRS karaspēka daļu nodarītajiem zaudējumiem videi un tautsaimniecībai (~300 vietām).

8.2.     Atrasti izpildītāji, izstrādāti darba uzdevumi, noslēgti līgumi un izmaksāti avansi:

-   Pētījumam „PSRS militārā budžeta apjoms Latvijas PSR 1960.-1975.gadam”;

-   Pētījumam „Latvijas Republikas pilsoņi PSRS urāna ieguves nometnēs un kombinātos jeb t.s. “Urāna Gulagā” (1945 -1950) – jeb materiāls grāmatas “Latvieši Staļina impērijas urāna raktuvēs” manuskripta sagatavošanai un izdošanai.

8.3. Izstrādāts darba uzdevums, noslēgts līgums un izmaksāts avanss Latvijas Nacionālā arhīvam  iepriekšējās Komisijas laikā nepabeigto darbu –  datu bāzes izveidošana par PSRS represētajām personām – turpināšanai.

8.4. Noorganizētas piecas neatkarīgas ekspertīzes sekojošiem MK komisijas pasūtītiem un izstrādātiem pētījumiem:

- 2013.g. pētījumam – PSRS militārā budžeta apjoms Latvijā 1946.-1960.gadam;

- 2013.g. pētījumam – Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.gadam;

- 2013.g. pētījumam – PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbība Latvijas PSRS rūpniecībā –viens no iemesliem Latvijas rūpniecības sabrukumam pēc neatkarības atgūšanas.

9. Dalība Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformā (Prāgas platforma) dažādu rezolūciju izstrādē, kā arī dalība pārskata gada pilnsapulcē.

10.  Sniegtas dažādas intervijas radio un TV, presē un internetā ievietoti raksti par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām.

KOPUMĀ – lielākā daļa šo pasākumu un pielietotās metodes, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ir līdzīgi.

Svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un attīstības perspektīvas.

SASNIEGUMI:

1. Sagatavota un nodota atskaite Tieslietu ministrijai par MK Komisijas 2013.gadā uzdoto darbu izpildi 10`000 Ls apguvē par :

-         noorganizētiem 4 pētījumiem: „Okupācijas varas īstenotā militarizācija Latvijas PSRS vietējās pārvaldes struktūrās un sabiedriskās dzīves jomā”; „Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.” izstrāde (1.daļa); „PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbība Latvijas PSRS rūpniecībā –viens no iemesliem Latvijas rūpniecības sabrukumam pēc neatkarības atgūšanas” (1.daļa); „PSRS militārā budžeta apjoms Latvijā 1946.-1960.gadam”;

-         noorganizēto konferenci „Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas”, apkopoti konferences materiāli;

-         dalību Lietuvas organizētā seminārā Viļņas Seimā par Latvijas MK Komisijas un Lietuvas nacistu un padomju okupācijas režīma noziegumu izvērtēšanas komisiju sadarbību;

-         noorganizētajiem grāmatas „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” tulkošanas darbiem krievu valodā.

2. Kopā ar sadarbības partneriem no Rumānijas ES programmas Europe for Citizens ietvaros noorganizēta ES mājā 7.maijā rumāņu filmas “AIZ DZELZS PRIEKŠKARA” prezentācija.

3. 8.maijā ES Mājā noorganizēta ievērojamā vēsturnieka, publicista un kritiķa, profesora, filoloģijas zinātņu doktora no Krievijas – Borisa Sokolova referāts “Austrumeiropa pēc Krimas aneksijas”.

4. 9.maijā ES mājā noorganizēts kolikvijs par 9.maiju un starptautisko situāciju, piedaloties vēsturniekiem, politologiem, mediju pārstāvjiem.

5. 26.augustā ES mājā kopā ar Latvijas Ukraiņu biedrību apvienību noorganizēts pasākums par godu Ukrainas neatkarības 23.gadadienai „Ukrainas ceļš uz Eiropas Savienību”.

6. 29.augustā kopā ar Aizsardzības ministriju Kara muzejā noorganizēts atceres pasākums, kas veltīts 20.gadadienai kopš Krievijas Federācijas karaspēka izvešanas no Latvijas.

7. Izstrādāts speciālās Ministru Kabineta Komisijas par PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu apzināšanu veicamo pasākumu plāns 2014.gadam.

8. Saskaņā ar Tieslietu ministriju 2014.gada 8.decembrī noslēgto līgumu Nr. 1-6.1/69 Ministru Kabineta Komisijas uzdevumā par 8750 EUR izpildīti vēl šādi darbi (skatīt arī MK Komisijas informatīvo ziņojumu MK 27.01.2015.sēdes protokols nr.5, 77.§, TA-59 – kas pieņemts zināšanai):

8.1.      Noorganizēta sekojošu pētniecisko darbu izpilde:

-   1949.g. martā deportēto Latvijas iedzīvotāju izsūtījumu vietu karšu krājuma sagatavošana izdošanai par Omskas un Tomskas apgabaliem;

-   Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990. (2.daļa);

-   digitālās kartotēkas izveidošana par PSRS karaspēka daļu nodarītajiem zaudējumiem videi un tautsaimniecībai (~300 vietām).

8.2.      Atrasti izpildītāji, izstrādāti darba uzdevumi, noslēgti līgumi un izmaksāti avansi:

-   Pētījumam „PSRS militārā budžeta apjoms Latvijas PSR 1960.-1975.gadam”;

-   Pētījumam „Latvijas Republikas pilsoņi PSRS urāna ieguves nometnēs un kombinātos jeb t.s. “Urāna Gulagā” (1945 -1950) – jeb materiāls grāmatas “Latvieši Staļina impērijas urāna raktuvēs” manuskripta sagatavošanai un izdošanai.

8.3. Izstrādāts darba uzdevums, noslēgts līgums un izmaksāts avanss Latvijas Nacionālā arhīvam  iepriekšējās Komisijas laikā nepabeigto darbu –  datu bāzes izveidošana par PSRS represētajām personām – turpināšanai.

8.4. Noorganizētas piecas neatkarīgas ekspertīzes sekojošiem MK komisijas pasūtītiem un izstrādātiem pētījumiem:

- 2013.g. pētījumam – PSRS militārā budžeta apjoms Latvijā 1946.-1960.gadam;

- 2013.g. pētījumam – Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija 1940.-1990.gadam;

- 2013.g. pētījumam – PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbība Latvijas PSRS rūpniecībā –viens no iemesliem Latvijas rūpniecības sabrukumam pēc neatkarības atgūšanas.

9. Dalība Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformā (Prāgas platforma) dažādu rezolūciju izstrādē, kā arī dalība pārskata gada pilnsapulcē.

LOIB biedri panākuši plašu publicitāti visa veida plašsaziņas līdzekļos, tādejādi informējot sabiedrību un aktualizējot jautājumus par Latvijas vēstures izpēti PSRS laikā un par tā nepieciešamību.

Kopumā – sniedzot dažādas intervijas radio un presē, ievietojot rakstus par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām, izdodot vairākas LOIB biedru izstrādātas grāmatas, organizējot izglītojošus pasākumus un konferenci, biedrība ir īstenojusi tās statūtos noteikto mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.

PERSPEKTĪVAS:

1. Turpināt paplašināt starptautisko sadarbību Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas organizācijas ietvaros.

2. Konkrētāk sadarboties ar Baltijas un Polijas valstu institūcijām un speciālistiem PSRS režīma nodarīto zaudējumu iedzīvotājiem apzināšanā un kopīgu juridisku pamatojumu izstrādē kompensācijas jautājumu risināšanai PSRS režīma cietušajiem iedzīvotājiem.

3. Izdot un darīt Latvijas sabiedrībai pieejamas zinātniski aprobētas grāmatas kā „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” latviešu, krievu un angļu valodās, iztulkoto grāmatu „Latvija Padomju militāristu varā. 1939.-1999.” angļu valodā, 2012.gada starptautiskās konferences „Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā. Aktuāls skatījums” referātu apkopojumu un konferences „Latvijas rūpniecības pirms un pēc neatkarības atjaunošanas” materiālus, kā arī citus LOIB biedru izstrādātos pētījumus.

4. Plānots organizēt starptautisku konferenci par mūsdienu aktualitātēm okupācijas seku pārvarēšanā, tiks rīkoti dažādi izglītojoši pasākumi, notiks darbs sabiedrības informēšanā caur masu mēdijiem, kā arī paplašināta darbība sociālajos tīklos internetā.

5. Sadarbībā ar Ministru Kabineta Komisiju „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” strādāt pie pētnieciskā darba šajā jomā.

6. Vākt un apkopot intervijas ar PSRS laika dažādu jomu augstākā līmeņa speciālistiem par tā laika sistēmas darbību.

7. Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi.

Paskaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķīlas u.tml.):                Šādu saistību nav.

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma:  Šādu darbinieku nav.

2014.gadā biedrības valdes locekļi atalgojumu par darbu Latvijas Okupācijas Izpētes biedrībā nav saņēmuši.

Ieņēmumu un izdevumu pārskata paskaidrojums

Posteņa nosaukums 2014.gads 2013. gads
Biedra naudas 1436 925
Saņemtie ziedojumi naudā un mantiskie ziedojumi 300 2406
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības- ieņēmumi no preču pārdošanas 63 2215
Citi ieņēmumi- saņemtais naudas asignējums no Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Vadības partnerības līguma līdz.

Tieslietu ministrijas dotācijas

15692 7284
Izdevumi:
Materiālu izdevumi-pārskata gadā patērētie ziedojumā saņemtie materiāli 1019 2297
Algas- samaksa  par darbu pēc autoratlīdzības līguma 132 2406
Citi izdevumi: t.sk.

-asignēto līdzekļu izlietojums *

-biroja izdevumi

-grāmatvedības pakalpojumi

-inventāra un materiālās izmaksas

-semināru un konferenču organizēšanas izmaksas,

-samaksa par darbiem un pakalpojumiem

-citi

17461

15637

55

356

932

340

51

38

8486

7345

168

356

374

178

43

22

* Saskaņā ar Tieslietu ministriju 2014.gada 8.decembrī noslēgto līgumu Nr. 1-6.1/69 Ministru Kabineta Komisijas uzdevumā izpildīti darbi (skat. Ministru Kabineta Komisijas informatīvo ziņojumu MK 27.01.2015.sēdes protokols nr.5, 77.§, TA-59 – pieņemts zināšanai).

Ziedojumu un dāvināju izlietojums neierobežotai lietošanai sabiedriskā labuma darbībai

Nr.p.k. Izlietojuma postenis Summa EUR
1. Ziedoto grāmatu realizācija 967
Kopā 967

Biedrības priekšsēdētāja ______________________ Ruta Pazdere

2015.gada  27.martā

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti