2011.gada pārskats

ZIŅOJUMS

Par Latvijas Okupācijas izpētes biedrības darbību 2011.gadā.

q vispārīgajā informācijā par biedrību, nodibinājumu vai arodbiedrību:

nosaukums un juridiskā adrese

LATVIJAS OKUPĀCIJAS IZPĒTES BIEDRĪBA,

Adrese: Rīga, Akadēmijas laukums 1, LV-1050

reģistrācijas numurs un datums

Nr. 40008149020, 2009.gada 3.novembrī

ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem – vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums:

Nr.

Amats

Vārds, uzvārds

Amatā stāš. dat.

1

Valdes priekšsēdētājs

Ruta Pazdere

03.11.2009.

2

Valdes priekšsēd. vietnieks

Bonifācijs Daukšts

03.11.2009.

3

Valdes loceklis

Indulis Zālīte

03.11.2009.

4

Valdes loceklis

Andrejs Mežmalis

30.09.2011.

5

Valdes loceklis

Dzidra Hadoņina

30.09.2011.

6

Valdes loceklis

Edgars Engīzers

30.09.2011.

7

Valdes loceklis

Juris Prikulis

30.09.2011.

8

Valdes loceklis

Jānis Riekstiņš

30.09.2011.

9

Revidents

Jānis Počs

03.11.2009.

izmantotās metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:

1. Kopā ar Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju 15.martā Kara muzeja telpās noorganizēts izglītojošais seminārs Latvijā pārstāvēto ārvalstu vēstniecību darbiniekiem un LOIB biedriem par Latvijas vēsturi 20.gadsimtā (~ 50 pers.);

2. Noorganizēta LOIB biedru izstrādātās grāmatas ”Padomju militāristu nodarītie zaudējumi Latvijā” izdošana 2000 eksemplāros (cietos vākos), kā arī sabiedrības informēšana Latvijas radio 1 un presē. Noorganizēti šīs izdotās grāmatas atvēršanas svētki 14.jūnijā Kara muzejā ar 120 personu piedalīšanos un noorganizēta grāmatas prezentācija starptautiskajā konferencē 18.jūnijā, LZA;

3. Noorganizētas Krievijas vēsturnieka, publicista un kritiķa, profesora, filoloģijas zinātņu doktora, vēstures zinātņu kandidāta, Krievu PEN–centra un Izdevniecības programmu un zinātnisko projektu Padomes „АИРО–XXI” locekļa Borisa Sokolova 4 lekcijas:

1. Baltija 20. gadsimta Eiropas ģeopolitikā: zaudējumi un ieguvumi” (16.jūnijā – ES mājā).

2. Mīti par 2.pasaules karu Krievijas historioloģijā (22.aug. – ES mājā),

3. Skata uz Eiropu evolūcija Krievijas „vēstures politikā” (15.sept. – LVMB fonda telpās),

4. „Divpusējās vēsturnieku komisijas Austrumeiropā: kam tās vajadzīgas un ko tās dod” (15.sept.LU VFF)

4. Noorganizēta starptautiskā konference ar ~ 220 dalībniekiem „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”, kas notika 17.-18.jūnijam LZA lielajā konferenču zālē. Konferencē ar referātiem uzstājās 7 valstu pārstāvji ar dažādu skatījumu un atšķirīgiem viedokļiem jautājumos par PSRS nodarītiem zaudējumiem šajās valstīs, par zaudējumu aprēķināšanas metodikām tādās jomās, kā ekonomika, demogrāfija, vide, kultūra u.c. Tika nolasīti augsta līmeņa referāti par zaudējumu noteikšanas juridisko pamatojumu un par šo radīto zaudējumu kompensācijas iespējām. Konference tika organizēta sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, ar Latvijas okupācijas muzeju, eiroparlamentārietēm I.Vaideri un Radvile Morkunaite-Mikulenieni no Lietuvas. Konferences laikā notika preses konference, kurā tika sniegta informācija par zinātnieku vidē aprobēto pētījumu rezultātiem PSRS okupācijas radīto zaudējumu noteikšanā.

5. Kopā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā noorganizēts izglītojošs seminārs par vēsturiskiem notikumiem sakarā ar 1939.gada 23.augusta Molotova-Ribentropa paktu (22.augustā – Eiropas mājā).

6. Citi pasākumi:

6.1. LOIB iestājusies kā dibinātājorganizācija Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformā. Tā ir starptautiska organizācija, kura apvieno 19 valsts un nevalstiskas organizācijas un institūcijas no 13 ES dalībvalstīm. Šīs valstis aktīvi darbojas totalitāro režīmu izpētē un dokumentēšanā, kā arī sabiedrības izglītošanā. Platformas dibināšanas dokumentu – statūtus 13.oktobrī Prāgā no LOIB parakstīja Inese Vaidere kā LOIB pārstāve un Koordinācijas padomes vadītāja.

6.2. LOIB darbības pilnveidošanai noorganizēta Konsultatīvā padome ar 24 zinātnieku, politiķu, dažādu jomu ekspertu dalību. Pirmā sanāksme notika 21.oktobrī.

6.3. Trīs LOIB pārstāvji: I.Vaidere. E,.Šnore un A.Abena piedalījās ar referātiem starptautiskā vēsturnieku konferencē 28.-29.novembrim Vilņā “History and Memory. The Soviet Past – 1953-1991”.

6.4. Sniegtas dažādas LOIB biedru intervijas radio un presē, ievietoti nepilni desmit raksti par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām.

KOPUMĀ - visi šie pasākumi, pielietotās metodes, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ir jauni (atšķirīgi).

svarīgākie sasniegumi pārskata – 2011.gadā

1. 15.marta seminārā ~ 30 pārstāvji no ārvalstu vēstniecībām, kā arī 20 interesenti ieguvuši/papildinājuši zināšanas par Latvijas vēsturi 20.gadsimtā.

2. 1280 eksemplāru grāmatas ”Padomju militāristu nodarītie zaudējumi Latvijā” uzdāvinātas Latvijas bibliotēkām, valsts un sabiedriskām organizācijām, privātpersonām.

3. Starptautiskajā konferencē nolasīti 20 referāti, kuri ir iztulkoti, apkopoti, rediģēti un zinātniski rediģēti un tiek gatavoti izdot vienā grāmatā. Internetā un Latvijas, kā arī dažu ārvalstu presē, radio un televīzijā plaši atspoguļota starptautiskajā konferencē „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” izskanējušie viedokļi un atziņas par šo tēmu. Iegūti vērtīgi materiāli (referāti) par PSRS radītiem zaudējumiem ne tikai Latvijā, bet arī citās konferencē pārstāvētās valstīs. Notikusi viedokļu un pieredzes apmaiņa šo seku apzināšanā un metodiku pielietošanā okupācijas seku apzināšanai dažādās jomās.

4. Izglītojošie pasākumi un B.Sokolova lekcijas paplašināja redzesloku vēstures izpētes un politikas zinātņu jomā ne tikai vienkārši interesentiem, bet arī attiecīgo jomu speciālistiem.

5. Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platforma ir tā organizācija, ar kuru Latvija varēs paust savu viedokli un pieredzi, sniegt informāciju par PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nodarītajiem noziegumiem Latvijas teritorijā.

6. Viļņas starptautiskās konferences “History and Memory. The Soviet Past – 1953-1991” dalībnieki (~300) saņēma informāciju par Latvijas pieredzi un noskatījās pasaulē slaveno E.Šnores filmu „Padomju stāsts”. Ir iegūti dažādi materiāli (t.sk. – 7 grāmatas ar apkopotiem lietuviešu zinātnieku darbiem saistībā ar PSRS okupāciju).

n svarīgākie 2012.gada plāni:

1. Maijā noorganizēt Briselē semināru par PSRS militāristu ietekmi Baltijā un prezentēt LOIB izdoto grāmatu angļu valodā „Latvija – PSRS karabāze”

2. Noorganizēt 2012.gada 11.jūnijā starptautisku konferenci Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā”. Tiks uzaicināti attiecīgās jomas augsta līmeņa speciālisti no Igaunijas, Lietuvas, Čehijas, Polijas, Vācijas, Krievijas, Slovākijas u.c. Konferences galvenās tēmas:

a Armijas loma PSRS valdošās kliķes iekšpolitikas mērķu īstenošanā;

b. PSRS armijas loma starptautiskā arēnā;

c. PSRS armijas darbības rezultāts tās okupētajās un/vai kontrolētajās teritorijās.

3. Kopā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā noorganizēt Liepājā izglītojošu semināru par vēsturiskiem notikumiem sakarā ar 1939.gada 23.augusta Molotova-Ribentropa paktu. Paredzēts rīkot diskusijas, kurās uzstātos vēsturnieki un politiķi. Semināra dalībnieki: jaunieši no izglītības iestādēm, dažādi interesenti u.c.

4. Noorganizēt septembrī/oktobrī Briselē Eiroparlamentā konferenci par PSRS okupācijas sekām Eiropas valstīs. Paredzēts piesaistīt referentus no trim iepriekš LOIB noorganizētām konferencēm. Konferences laikā paredzēts prezentēt divas LOIB izdoto otro grāmatu angļu valodā „Latvija PSRS militāristu varā. 1939.-1999.” Gan pilnā tekstā, gan kopsavilkumu – brošūru.

5. Noorganizēt dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus ar augsta līmeņa speciālistu piedalīšanos:

- VEF muzejā konferenci „Kāpēc sabruka VEF un citas ražotnes neatkarības atjaunošanas pirmajos gados”;

- B.Sokolova divas lekcijas ES mājā un LU Vēstures un filozofijas fakultātē;

- Diskusiju pēcpusdienas par tēmām: PSRS statistika, izglītība PSRS okupācijas gados un tās sekas, demogrāfisko problēmu saknes no PSRS okupācijas laika un tml.

6. ES projekta ietvaros veikt aktuālāko pētījumu par okupācijas jautājumiem (pavasarī)

7. 1. Paplašināt starptautisko sadarbību Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas organizācijas ietvaros. Ar šīs organizācijas palīdzību būs iespēja arī piesaistīt finansējumu turpmākam zinātniski-pētnieciskam un informācijas sniegšanas darbam sadarbībā ar citām 12 šajā organizācijā sastāvošām valstīm.

8. Strādāt pie atmiņu datu bāzes izveides, vācot un apkopojot PSRS laika speciālistu un augstāko amatpersonu intervijas datu bāzē, kuras varētu izmantot starptautiski zinātniskiem pētījumiem un juridiskiem pierādījumiem par PSRS totalitārā okupāc. režīma noziegumiem.


skaidrojumos par noteiktiem bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem

Bilances posteņu paskaidrojums.

Debitori

Debitoru veidi

Uz 31.12.2011

Uz 31.12.2010

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem

52

-

Norēķini ar norēķinu personām

3

-

Pārmaksātie nodokļi

32

-

Kopā

87

Naudas līdzekļi

Naudas glabāšanas vieta

Uz 31.12.2011

Uz 31.12.2010

Kase (LVL)

380

60

Kase (EUR)

139

Konts Privatbank(LVL)

362

5

Konts Privatbank (EUR)

319

Konts Privatbank (CAD)

489

Kopā

1720

65

Fondi

Darījumu veids

Pamatfonds

Mērķfonds

Rezerves fonds

Kopā

Uz 31.12.2010

65

0

0

65

Palielinājums

-no ieņēmumu un izdevumu starpības

777

2296

3073

Samazinājums

-

-

-

Uz 31.12.2011

65

777

2296

3138

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi

Nodoklis

Uz 31.12.2010

Aprēķināts

Samaksāts

Uz 31.12.2011

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

0

74.67

106.25

+31.58

Īstermiņa kreditori

Nosaukums

Uz 31.12.2011

Uz 31.12.2010

Uzkrātās saistības

200

-

Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķīlas u.tml.): Šādu saistību nav.

Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba

algas kopsumma:

Šādu darbinieku nav.

2011.gadā biedrības valdes locekļi atalgojumu par darbu Latvijas Okupācijas Izpētes biedrībā nav saņēmuši.

Ieņēmumu un izdevumu pārskata paskaidrojums

Posteņa nosaukums

2011.gads

2010. gads

Biedra naudas

559

260

Saņemtie ziedojumi naudā un mantiskie ziedojumi

8973

0

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības- ieņēmumi no preču pārdošanas

1280

0

Citi ieņēmumi- saņemtais naudas asignējums no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā

3514

0

Izdevumi:

Materiālu izdevumi-pārskata gadā patērētie ziedojumā saņemtie materiāli

6468

0

Algas- samaksa par darbu pēc autoratlīdzības līguma

357

0

Citi izdevumi: t.sk.

-asignēto līdzekļu izlietojums

-biroja izdevumi

-grāmatvedības pakalpojumi

-inventāra un materiālās izmaksas

-citi

4428

3514

266

200

146

302

0

Paskaidrojums Ziedojumu un dāvinājumu pārskatam par 2011.gadu

1.Ziedojumu un dāvināju izlietojums noteiktam mērķim

sabiedriskā labuma darbībai

N.p. k.

Izlietojuma postenis

Summa LVL

1.

Konferences organizēšana

196

Kopā

196

2. Ziedojumu un dāvināju izlietojums neierobežotai lietošanai

sabiedriskā labuma darbībai

Nr.p.k.

Izlietojuma postenis

Summa LVL

1.

Ziedoto grāmatu realizācija

6468

Kopā

6468

Biedrības vadītāja _________________ Ruta Pazdere

2012.gada 28.martā

R.Pazdere, 29521934.

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti