2017.gada pārskats

Latvijas okupācijas izpētes biedrība (LOIB)

(organizācijas nosaukums)

Nr.40008149020

(organizācijas reģistrācijas numurs)

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

I. Vispārīgā daļa

1. Organizācijas darbības mērķis
Biedrības mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu
2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
pilsoniskās sabiedrības attīstība
3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
    politiski represētās personas

cita  Latvijas un starptautiskā sabiedrība kopumā

4. Informācijas saņemšanai:

juridiskā adrese       Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

kontaktadrese          Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050

tālruņa numurs        +371 29521934

faksa numurs           -

e-pasta adrese         loib@inbox.lv

mājaslapa               www.loib.lv

II.  2017. gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)   Izpildīti MK komisijas[1] uzdotie darbi 2017. gadam:

- Izstrādāts Komisijas darbu plāns 2018. gadam, kā arī specifikācijas iepirkumiem;

- 2016. gadā iesāktā Latvijas demogrāfisko datu apkopojuma izstrādes turpināšana, darba  grupas organizēšana un izstrādāto sadaļu ekspertēšana, rediģēšana;

- Sastādīts darba plāns un sagatavoti materiāli par sagatavotās informācijas ievietošanu Komisijas mājas lapā www.okupacijaszaudejumi.lv un www.barikadopedija.lv ;

- Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem veikti tehniski – organizatoriskie darbi Komisijas pārstāvju un ekspertu komandējumu sagatavošanai un rezultatīva darba norisei Igaunijā un Lietuvā;

- Noorganizēta pētījumu apkopojuma izstrāde par PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un tā radītajiem zaudējumiem.

2) Noorganizēts plašs pasākums LATVIJAS  NEATKARĪBAS de facto ATJAUNOŠANAS

26. gadadiena”, uzaicinot bijušos Latvijas PSR deputātus.

3)      Noorganizēta grāmatas „DAMAGE CAUSED BY THE SOVIET UNION IN THE BALTIC  STATES” izdošana un prezentēšana Eiropas Parlamentā Briselē 6. decembrī;

4)      Noorganizēta novembrī interesentu tikšanās ar vieslektoru no Maskavas profesoru Borisu Sokolovu par tēmu “Politika Rossiji po otnašeņiju k Ukrainu i Evrosojuzu”;

5)      Dalība Prāgas platformas gadskārtējā sanāksmē novembra beigās Viļņā;

6)      Četros pasākumos uzdāvinātas grāmatas:

-        „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”- 17 gab.

-        „Latvia – USSR military Base. 1939-1999”- 10 gab.

7) Veikts plašs publicitātes darbs visa veida plašsaziņas līdzekļos, tādejādi informējot Latvijas un starptautisko sabiedrību par atklājumiem PSRS laika Latvijas vēstures izpētē.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā
  1. Nodrošināts atbalsts MK komisijas darba sekmīgai, kvalitatīvai izpildei 2017. gadā;
  2. Sniedzot dažādas intervijas radio un presē, ievietojot rakstus par aktuālām vēsturiskām un politiskām tēmām, izplatot LOIB biedru izstrādātas grāmatas, organizējot izglītojošus pasākumus, starptautisku konferenci un semināru, biedrība ir īstenojusi tās statūtos noteikto mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz totalitāro režīmu izpēti un tajos cietušo Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, kā arī veicināt Latvijā pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītību, zinātni, kultūru un vēsturisko atmiņu.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas

dibinātāju/biedru skaits       2

iesaistīto personu skaits     37 biedri

sabiedriskā labuma guvēju skaits  – neierobežots, Latvijas iedzīvotāji, dažādu valstu pētnieki, eksperti, starptautiskā sabiedrība

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0,00 euro
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem)
-           Sadarbība ar zinātniekiem, ekspertiem, ierēdņiem, politiķiem, sabiedriskajām organizācijām Latvijā un kaimiņvalstīs;

-          Sadarbība ar LR Tieslietu un citām ministrijām, ar Latvijas Nacionālā arhīva speciālistiem, LZA Ekonomikas institūtu, ar Latvijas Universitāti, Centrālās statistikas pārvaldi, ar Latvijas Politiski represēto apvienību u.c.;

-          Pārstāvniecība Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformā (Prāgas platforma), kur kopā ar ~ 58 organizācijām no 20 valstīm pasaulē varam īstenot kopīgo mērķi – pētniecību un sabiedrības informēšanu par totalitāro režīmu noziegumiem un to radītām ilglaicīgām sekām mūsdienu sabiedrībā;

-          Ziedojumi un dažāda veida atbalsts no valsts institūcijām, tematiski radniecīgām NVO un ieinteresētām personām.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Tā kā pēc LOIB iniciatīvas 2013. gadā tika atjaunota Ministru Kabineta komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbība, būtiskākais LOIB darbību kavējošais faktors ir novērsts.

III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par gadu):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

1. Pēc 2015. gada 17. novembra starptautiskajā Baltijas seminārā noteiktajiem turpmākās darbības virzieniem kopā ar Ministru Kabineta Komisiju turpināt darbu metodoloģiju saskaņošanā starp Baltijas valstīm un pētniecībā par:

-         budžetu bilances pozīcijām starp republikām un PSRS centrālo budžetu;

-        demogrāfisko zaudējumu aprēķināšanas iespējām ekonomiskās mērvienībās;

-        juridisko aspektiem PSRS nodarīto zaudējumu prasības sagatavošanai pret

atbildētājvalsti Krieviju;

-        sabiedrības informēšanu caur mājas lapām: www.okupacijaszaudejumi.lv, www.barikadopedija.lv , www.loib.lv; sociāliem tīkliem un citām interneta vietnēm;

2. Piedalīties MK sadarbības ar NVO Memoranda padomi darbā atsevišķu jautājumu risināšanā.

3. Piedalīties Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformas (Prāgas Platformas) ikgadējās konferencēs un citos projektos.

4. Veikt sabiedrības informēšanas darbu, sadarbojoties ar masu mēdijiem latviešu, krievu un angļu valodās.

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

Sagatavot un noorganizēt izglītojošu semināru ciklu par Latvijas vēsturi sadarbībā gan ar Latvijas izglītības iestādēm, gan ar sabiedriskām organizācijām.

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt).

1. Turpināt sadarbību ar MK Komisiju, organizējot plānoto darbu izpildi 2018. gadā.

2. Prezentēt 2017. gada beigās izdoto grāmatu „DAMAGE CAUSED BY THE SOVIET UNION IN THE BALTIC STATES” par LOIB noorganizēto konferenci 2011. gadā.

3. Izdot un 31. augustā prezentēt LOIB pētnieku apkopojumu par PSRS militāri-rūpnieciskā kompleksa ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, demogrāfiju un sociālo vidi, izdodot iepriekšējo gadu pētījumu apkopojumu grāmatā;

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

1. Sakarā ar Latvijas 100 gadu jubileju kopā ar Latvijas represēto apvienību un Okupācijas muzeju noorganizēt š.g. oktobrī starptautisku konferenci – atskats Latvijas vēsturē;

2. Piedalīties Latvijas Tautas frontes 30 gadu jubilejas pasākuma rīkošanā augustā;

3. Sagatavot priekšlikumus MK Komisijas darbības plānam 2019. gadā.

___________________________    Valdes priekšsēdētāja Ruta Pazdere

(organizācijas vadītāja paraksts*)

2018. gada 27. martā.


[1] Ministru Kabineta komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai (turpmāk – Komisija)

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr: 29 521 934,  29 465 374 E-pasts: loib@inbox.lv;  www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti