Ministru Kabineta Komisija

Ministru kabineta rīkojums Nr. 412

Rīgā 2017. gada 9. augustā

(prot. Nr. 38 36. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 “Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 7. novembra rīkojumā Nr. 537 “Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” (Latvijas Vēstnesis, 2013, 220. nr.; 2014, 85. nr.; 2015, 4. nr.; 2016, 29., 149. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. punkta daļā “Komisijas priekšsēdētājs” vārdu “loceklis” ar vārdiem “priekšsēdētāja vietnieks”.

2. Papildināt 1. punktu aiz daļas “Komisijas priekšsēdētājs” ar daļu šādā redakcijā:

“Komisijas priekšsēdētāja vietniece

R. Pazdere – Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja”.

3. Izteikt 1. punkta daļu “Komisijas locekļi” šādā redakcijā:

“Komisijas locekļi:

M. Adlers – Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors

J. Ciganovs – Latvijas Kara muzeja direktora vietnieks pētniecības darbā

B. Daukšts – Baltijas-Ziemeļu pētījumu centra valdes priekšsēdētājs

I. Dreimane – Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece

A. Freimanis – Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva direktors

S. Janisela – Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Starptautisko tiesību nodaļas vecākā referente

A. Kalniņš – Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta eksperts

K. Kangers – Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks

Dz. Muzikante – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta Pašvaldību attīstības nodaļas vadītāja

L. Neiders – Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vadītāja vietnieks

J. Tomels – Latvijas Tirgotāju asociācijas Stratēģiskās komunikācijas direktors”.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs

.

KOMISIJAS   PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai 2018. gada darbu plāns

Nr. Tēma Pamatojums, piezīmes Rezultāts
1 Latvijas prasības noformēšana par konkrētiem zaudējumiem pret Krievijas Federāciju starptautiskajām justīcijas institūcijām Baltijas valstīm nepieciešams apzināt starptautiskajā jurisprudencē pastāvošo praksi, lai varētu sagatavot okupācijas zaudējumu atlīdzības prasījumu pret PSRS tiesību un pienākumu pārņēmēju Iegūtais materiāls ļaus konkretizēt tālākos Komisijas darbības virzienus Saeimas 12.05.2005. deklarācijā noteikto uzdevumu izpildei
2 Latvijas PSR budžeta finanšu plūsmas struktūras apzināšana un turpmāko pētījumu virziena noteikšana Pēc 2013 – 2015. gadā paveiktā darba Latvijas PSR un PSRS budžetu savstarpējo norēķinu apzināšanā un uz PSRS budžetu pārskaitīto atlikumu identificēšanā, jāturpina 2016. gadā iesāktais darbs, detalizēti analizējot LPSR budžeta izlietojumu pa pozīcijām Iegūtā informācija ļaus noteikt, kuras kategorijas un nodokļi bija tie, kas PSRS okupācijas laikā visvairāk palīdzēja īstenot koloniālo politiku Latvijā
3 2015.-2017. gadam izstrādātā Latvijas demogrāfisko datu par PSRS okupācijas laiku apkopojuma papildināšana Tā kā Latvijai nav apkopojuma par kopējiem iedzīvotāju zaudējumiem, 2015.-2017. gadam jau ir izstrādātas 14 daļas  no šā apkopojuma, to ir jāpapildina ar pēdējām iztrūkstošām daļām Pabeigts demogrāfisko datu apkopojums, papildinot to ar 2 atlikušajām sadaļām saskaņā ar 2015. gadā izveidoto plānu/aprakstu
4 Manuskripta izstrāde „Deportēto Latvijas iedzīvotāju bēgšana no Sibīrijas specnometinājuma vietām” Pamatojoties uz arhīva dokumentiem, darbā  tiks parādīts PSRS specnometinājuma režīms, izsūtīto dzīves apstākļi, viņu bēgšana uz Latviju (jo daudzi bēga, īpaši daudz sievietes), bēgļu meklēšana, notverto sodīšana un likteņi Pamatojoties uz šo izstrādāto materiālu, uz arhīvu dokumentu pamata būs iegūta informācija par Latvijas iedzīvotāju dzīvi PSRS totalitārā režīmā. Šo manuskriptu varēs izmantot ievietošanai Komisijas mājas lapā, kā arī vēstures pētnieki
5 Apkopojuma „PSRS Militāri rūpnieciskais komplekss un tā darbība  Latvijā” izstrāde, zinātniskā un tehniskā rediģēšana, sagatavojot to maketēšanai Manuskriptā apvienoti Komisijas uzdevumā 2013.-2017. gadam veikto pētījumu rezultāti:  18 nodaļās ievietotas 5 kartes, 8 tabulas, 13 arhīvu dokumenti, 79 agrāk Latvijā nepublicētas skaidrojošas ilustrācijas, 419 skaidrojošas atsauces un daudzi arhīvu dokumentu tulkojumi latviešu valodā Apkopojums  par PSRS MRK grāmatā kalpos kā informatīvs materiāls vēstures pētniekiem, izglītības iestāžu pasniedzējiem un jebkuram interesentam
6 Padomju režīma represēto personu apzināšana un datu bāzes veidošana par padomju režīma represētajām personām (1940–1989) NO LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra saņemtās represēto personu kartotēkas – datu ievade, apstrāde Turpināts darbs LR represēto personu pilnīgai datu bāzes iegūšanai MK Komisijas pētniecības darba vajadzībām
7 Intervijas ar LPSR laika augstākā līmeņa tautsaimniekiem, saimnieciskās darbības vadītājiem, speciālistiem, statistiķiem, dažādu jomu valsts struktūru vadītājiem 25 neatkarības gados mēs esam zaudējuši jau daudzu cilvēku būtiskās dzīvās liecības par to, kas un kā īstenojās padomju varas laikā: tautsaimniecības plānošanā, demogrāfijā, vides aizsardzībā, sabiedrībā Komisijas izstrādātā interviju standarta ietvaros iegūta informācija no 5 (piecām) personām par PSRS sistēmas darbības metodēm un līdzekļiem Latvijas teritorijā
8 Komisijas mājas lapas uzturēšana, pastāvīga aktualizācija Interneta vietnē www.okupacijaszaudejumi.lv pastāvīgi jāaktualizē un jāpapildina informācija par Komisijas darbu un okupācijas jautājumiem Dažādai sabiedrībai būs pieejama plaša, vispusīga informācija par PSRS okupācijas jautājumiem
9 Tulkošanas un rediģēšanas darbi Interneta vietnē www.okupacijaszaudejumi.lv ir sadaļas krievu un angļu valodā, kurās jāievieto attiecīga informācija;

Sadarbībai ar Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Prāgas platformas u.c. kolēģiem nepieciešama daudzu materiālu tulkošana (piemēram: no/uz angļu, lietuviešu, poļu, čehu, igauņu, krievu valodām)

Starptautiskai sabiedrībai pieejama informācija par MK komisijas darbu u.c. informācija par okupācijas jautājumiem

Iespējama starptautiskā sadarbība Komisijas pētnieciskajā darbā

10 Materiālu ievietošana vietnē www.barikadopedija.lv par PSRS okupācijas noslēgumā veiktajiem pasākumiem, lai veicinātu Baltijas republiku sadarbību laikā, kad PSRS centās radīt grūtības Igaunijas, Latvijas un Lietuvas neatkarības atgūšanai. Informācijas paplašināšanai Komisijas vajadzībām tiks tālāk izstrādātas un paplašinātas tēmas par visu triju Baltijas republiku ekonomisko un juridisko sadarbību laikā, kad pret tām tieši un netieši tika īstenota ekonomiskā blokāde, kas vienlaikus radīja lielus zaudējumus Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautsaimniecībai tālākajos gados Interneta vietne www.barikadopedija.lv tiks papildināta ar precīzāku informāciju par ekonomiskiem procesiem Latvijā pirms PSRS sabrukšanas un neatkarības atgūšanas. Būs ievietotas vismaz 75 laikrakstu publikācijas ar teksta atšifrējumiem un attēliem JEPG formātā ar metadatiem, kas nav pieejami citur
11 Tehniski organizatoriskie darbi Lai sekmīgi īstenotu MK 2018. gada Komisijas darbu plāna izpildi, nepieciešams:

1. Kopā ar ekspertiem izstrādāt tehniskās specifikācijas pretendentiem un apzināt pētniecības darbā iesaistāmos attiecīgo jomu speciālistus;

2. Izstrādāt priekšlikumus par Komisijas mājas lapā ievietojamu informāciju, par tulkojamiem tekstiem u.c. Sastādīt darba plānu par sagatavotās informācijas ievietošanu Komisijas mājas lapā un kontrolēt tā izpildi;

3. Nodrošināt Komisijas mājas lapas domēna www.okupacijaszaudejumi.lv abonēšanu;

4. Apzināt piecu intervējamo personu loku, saskaņot tos ar Komisiju un organizēt interviju norisi;

5. Kontrolēt līgumdarbu izpildes gaitu un termiņus;

6. Nodrošināt Komisijas pārstāvju un ekspertu rezultatīva darba norisi tikšanās laikā ar ārvalstu kolēģiem;

7.  Tehniski nodrošināt sadarbību ar ārvalstu institūcijām un atsevišķiem speciālistiem.

Šie darbi nodrošinās komisijas 2018. gada darbu plāna sekmīgu īstenošanu

Kopā  35 `770 EUR

R.Pazdere, 29521934


Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr.: 2952193, 29128356, E-pasts: loib@inbox.lv; www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti