PILNSAPULCE 13. martā

LATVIJAS OKUPĀCIJAS IZPĒTES BIEDRĪBAS (LOIB)

2020. gada 13. marta pilnsapulce

Pilnsapulce notika Rīgā, Zigrīda Annas Meierovica bulvārī 12-3, sanāksmju zālē 2020. gada 13. martā plkst. 16.00-18.00.

Pilnsapulcē piedalās 18 (astoņpadsmit) biedri no reģistrētiem 33 (trīsdesmit trijiem) biedriem, kas ir 55 % no biedru skaita.

Saskaņā ar statūtiem pilnsapulce lemttiesīga.

Pilnsapulci vada valdes priekšsēdētāja Ruta Pazdere.

DARBA KĀRTĪBA

1. LOIB 2019. gada pārskats;

2. Par grozījumiem statūtos;

3. Jauna biedra ievēlēšana valdē mūžībā aizgājušā Andreja Cīruļa vietā;

4. LOIB plānotie pasākumi 2020. gadā;

5. Dažādi.

DARBA GAITA, LĒMUMI

1. LOIB 2019. gada pārskats – ziņo R. Pazdere.

Saskaņā ar gada pārskatu LOIB parādsaistības pret aizdevēju (R. Pazderi) 631,00 EUR.

Šis parāds uzkrājies saskaņā ar papildmaksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem LOIB biroja telpām Šķūņu ielā 11-206, par kancelejas izdevumiem un lielajiem pasākumiem ar kafijas pauzēm. Līdz ar to priekšlikumi:

 • savlaicīgi maksāt biedru naudas, ja nepieciešams – atgādināt par šo pienākumu;
 • atbildīgo par biedru naudas iekasēšanu iecelt Emmu Verneri;

Kopumā pilnsapulce nolemj – pieņemt 2019. gada pārskatu iesniegšanai VID.

2. Par grozījumiem statūtos

Izvērtējot situāciju, diskusijās izkristalizējās divi priekšlikumi:

 • iegūt atbalstu no MK Komisijas, kuras labā strādā LOIB, kā arī piesaistot citus finansēšanas avotus;
 • paaugstināt biedru maksājumus saskaņā ar statūtiem sekojoši:
  • fiziskām personām 48 eiro gadā;
  • politiski represētām personām un pensionāriem 24 eiro gadā.

Atklātā balsojumā pilnsapulce vienojās par šo priekšlikumu vienbalsīgi –

nobalsoja PAR 18 biedri.

3. Jauna biedra ievēlēšana valdē

LOIB valde, izskatot 5. marta sēdē vairākus kandidātus, iesaka LOIB pilnsapulcei Tatjanu Slobodčikovu. Valdes priekšsēdētāja R. Pazdere raksturo T. Slobodčikovu kā atbilstošu LOIB pašreizējai darbībai, kas labi papildinātu valdes darbu. Pilnsapulce citus kandidātus neizvirza.

Tatjana Slobodčikova piekrīt kandidēt uz šo amatu, pieminot, ka strādās kā Andreja Cīruļa darbu turpinātāja.

Atklātā balsojumā pilnsapulce nobalsoja par Tatjanas Slobodčikovas ievēlēšanu valdē,

PAR – 18 biedri.

4. LOIB plānotie pasākumi 2020. gadā

4.1. Ministru kabineta Komisijas uzdevumā:

 • Izdot un prezentēt grāmatu “PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā 1940.-1990.”;
 • Izstrādāt materiālu apkopojumu par tēmu “”Kulaku” kā šķiras likvidācija – Latvijas turīgās zemniecības sagraušana. 1944. – 1949. gads”;
 • tehniski nodrošināt Komisijas sadarbību ar ārvalstu institūcijām un atsevišķiem speciālistiem.

4.2. Organizēt Kara muzejā 31. augustā pasākumu par godu 26. gadadienai kopš Krievijas federācijas armijas daļu izvešanas no Latvijas teritorijas.

4.3. Organizēt 1. decembrī piemiņas pasākumu sakarā ar 1937./1938. gadā PSRS teritorijā veikto genocīdu pret latviešu tautas piederīgajiem  tikai pēc nacionalitātes pazīmēm.

5. Dažādi

Diskusiju rezultātā radās sekojoši priekšlikumi:

 • Sakarā ar 9. maija t.s. „uzvaras svētkiem” izteikts priekšlikums ierosināt un panākt, ka Uzvaras memoriālu kompleksam pielikt paskaidrojošo plāksni par ciešanām un zaudējumiem, ko radījusi PSRS okupācijas režīms latviešu tautai. Ieteikts runāt ar arī Saeimas deputāti Janīnu Kursīti, kura jau ir strādājusi pie šī jautājuma.
 • Par iepriekšējo jautājumu, par Komisijas un LOIB darbu pārrunāt arī ar valsts prezidentu.
 • Tika ierosināts vairāk strādāt ar jauniem cilvēkiem līdz ~40 gadiem par PSRS laika vēsturi un okupācijas sekām, jo īpaši tādēļ, ka masu mēdijos ļoti daudz dezinformācijas un melu.
 • Lai panāktu, ka iespējami plašāka sabiedrība uzzina par mūsu sniegto informāciju, pirms lielākiem organizējamiem pasākumiem rīkot preses konferences.
 • Jāizmanto iespējas vairāk sniegt informāciju jauniešiem skolās un augstskolās.

Latvijas okupācijas izpētes biedrības

valdes priekšsēdētāja                                                                          Ruta Pazdere

29521934

Publicēsts: 30.03.2020

Saites

Iestāšanās veidlapa, bankas konta Nr.

Ja vēlaties iestāties LOIB, izdrukājiet un aizpildiet iesniegumu, kas pieejams zem esošajā saitē. Aizpildīto iesniegumu jāiesniedz kontaktos norādītajā adresē vai  elektroniski parakstītu pa e-pastu:  loib@inbox.lv Banka: a/s  C itadele, konta Nr.  LV17PARX0017258430001

Kontakti

LATVIJAS  OKUPĀCIJAS  IZPĒTES  BIEDRĪBA Reģ.Nr. 40008149020 Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050 Birojs: Šķūņu iela 11-206, Rīga, LV-1050 Tālr.: 2952193, 29128356, E-pasts: loib@inbox.lv; www.loib.lv

Nosūtīt e-pastu biedrībai

Ja vēlaties nosūtīt biedrībai e-pastu, spiediet uz zemāk esošo saiti loib@inbox.lv

Lapas karte

Lai apskatītu lapas karti, spiediet uz zemāk esoši saiti